Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Gospodarka Odpadami/ZZO Olszowa - Zakończenie budowy

ZZO Olszowa - Zakończenie budowy

Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa oddany do użytku

W maju 2014 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, jednak zgodnie z umową zawartą z głównym wykonawcą robót budowlanych – Korporacją Budowlaną DORACO Sp. z o.o. z Gdańska – przekazanie inwestycji nastąpi z końcem sierpnia 2014 roku. Od czerwca trwają próby techniczne maszyn, urządzeń i instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. W lipcu rozpoczęły się rozruchy linii technologicznych w hali sortowni odpadów. Aktualnie są regulowane wszystkie zainstalowane urządzenia i poszczególne elementy złożonego systemu służącego do segregacji, unieszkodliwiania, kompostowania i składowania odpadów, aby można było jak najszybciej rozpocząć właściwą eksploatacje Zakładu.

Kompleks obiektów w nowo powstałym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów (ZZO), rozlokowany na ponad 7 hektarowej działce w miejscowości Olszowa, wybudowano w niewiarygodnie krótkim terminie, tj. około 9 miesięcy, uwzględniając w tym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem budowlanym pozwoleń.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa: spełnia najwyższe wymagania jakościowe w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności osiąga rygorystyczne wskaźniki narzucone przez nowelizowane akty prawne; w zakresie technicznym spełnia kryteria najlepszych dostępnych technik; zapewnia racjonalne gospodarowanie odpadami przy udziale najnowszych technologii w tym obszarze respektując jednocześnie zasady rachunku ekonomicznego; stanowi podstawę systemu, który odpowiada na kluczowe wyzwania i jest zgodny z przyjętymi kierunkami polityki województwa i państwa w zakresie gospodarki odpadami. Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa przygotowany jest zatem technicznie, technologicznie, organizacyjnie i prawnie do pełnienia funkcji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Projekt linii technologicznej został tak skonstruowany i zaadaptowany, aby można było zastosować najlepsze dostępne na rynku rozwiązania techniczne. Dzięki temu Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa jest najnowocześniejszym w Polsce. W systemach wentylacji, chłodzenia i automatyce procesów segregacji wprowadzono energooszczędne rozwiązania i urządzenia.

ZZO Olszowa zapewni przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, surowców wtórnych (w tym m.in.: makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło, metale), odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, odpadów zielonych oraz odpadów niebezpiecznych od ponad 136 tysięcy mieszkańców z terenu 13 gmin, tj. gminy: Baranów, Bralin, Doruchów, Dziadowa Kłoda, Kępno, Łęka Opatowska, Międzybórz, Oleśnica, Perzów, Rychtal, Syców, Trzcinica oraz miasta Oleśnica.

Również indywidualnie, własnym transportem będzie można przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na terenie ZZO Olszowa wytworzone przez siebie i selektywnie zebrane odpady. W Punkcie znajduje się 6 kontenerów wraz z pomostami na odpady selektywnie zebrane oraz 3 zadaszone boksy na odpady wielkogabarytowe. Obok boksów znajduje się zielony kontener na odpady niebezpieczne przeznaczony do magazynowania zbieranych odpadów problemowych takich, jak na przykład: baterie, akumulatory, świetlówki i żarówki energooszczędne, przeterminowane lub niewykorzystane leki. Po zebraniu odpowiedniej partii transportowej danego rodzaju odpadu niebezpiecznego będzie on kierowany do specjalistycznego zakładu, gdzie poddany zostanie procesom unieszkodliwiania i utylizacji.

Ponadto do dyspozycji mieszkańców, a w szczególności uczniów pozostaje ścieżka edukacyjna, która ma służyć prowadzeniu zajęć edukacyjnych w dziedzinie ekologii i racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przybliżyć zasady funkcjonowania instalacji i urządzeń ZZO Olszowa. Elementem ścieżki edukacyjnej jest m.in.: makieta, tematyczne tablice informacyjno-edukacyjnych, gabloty, przestrzenna mini kwatera składowania odpadów z przekrojem przez poszczególne warstwy konstrukcyjne, stanowisko do praktycznej nauki segregacji odpadów, pojemnik na odpady obrazujący ich morfologię (skład), wolnostojące wiaty ze stołami i ławkami oraz część rekreacyjna dla najmłodszych.

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita, początkowa wartość projektu wynosi 83 907 488,72 PLN, w tym poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej stanowi 73,10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych w/w projektu.

Projekt dotyczy procesów i działań polegających na zapobieganiu oraz ograniczaniu wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażaniu nowoczesnych technologii odzysku, w tym recyklingu oraz intensyfikacji odzysku, recyklingu, a także wdrażaniu technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów, w tym rekultywacji siedmiu gminnych składowisk odpadów komunalnych (w miejscowościach: Doruchów, Stradomia Dolna, Donaborów, Nowa Wieś Książęca, Mianowice, Smolna i Syców) mającej na celu przywrócenie walorów użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka.

Zdjęcie prezentuje plan zakładu ZZO Olkuszowa wraz z wykazem obiektów

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Fundusze Europejskie – Dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski.

do góry