Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla Rolnika/Informacja o uboju zwierząt

Informacja o uboju zwierząt

Informacja dla producentów rolnych

Zgodnie z § 4. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207,poz. 1370) na co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków, w celu produkcji mięsa, posiadacz zwierząt informuje powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju.

Informacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
  • gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
  • numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia,
  • miejsce i termin uboju,
  • imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
  • inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego
  • może zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego.

W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz, wyżej wymieniona informacja przekazywana jest w formie pisemnego powiadomienia, zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy informuje, że brak ww. zgłoszenia skutkować będzie wdrożeniem postępowania administracyjnego zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz.U. z 2006 Nr 17 poz. 127 z późn. zm.) stosownie do § 1 pkt 34 rozporządzenia w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. Nr 93, poz. 600):

§ 1. Wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, zwanej dalej „ustawą”, wynosi:

 od 100 zł do 2 000 zł — za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy przypomina, iż mięso świń, nutrii poddanych ubojowi oraz dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa poddaje się badaniu na obecność włośni.

do góry