Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

O gminie

Gmina Dziadowa Kłoda położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego. Według podziału na jednostki fizyczno- geograficzne regionalizacji Polski, wschodnia część gminy położona jest w makroregionie Nizina Południowo Wielkopolska, w mezoregionie Wysoczyzny Wieruszowskiej. Część zachodnia gminy jest położona w makroregionie Wał Trzebnicki, mezoregionie Wzgórza Twardogórskie. Znaczna część gminy położona w obrębie Wysoczyzny Wieruszowskiej i Równiny Oleśnickiej posiada rzeźbę terenu zbliżoną w postaci wysoczyzn morenowych płaskich o niewielkiej deniwelacji terenu i mało urozmaiconej rzeźbie. Niewielka część gminy położona jest w obrębie Wzgórz Twardogórskich, charakteryzuje się młodą rzeźbą postglacjalną za znacznymi deniwelacjami terenu. Wysokość nad poziomem morza wynosi od 170 m w dolinach do 200 m na wzniesieniach w rejonie na północ od Stradomi Dolnej. Najwyższy punkt na terenie gminy znajduje się na południowo- zachodniej stronie wsi Stradomia Dolna i posiada wysokość 206 metrów nad poziomem morza.

Surowce mineralne

Na podstawie dotychczasowych badań, rozpoznań surowców mineralnych takich jak: kruszywo naturalne, surowce ilaste, gliny morenowe, torfy, można stwierdzić, że gmina Dziadowa Kłoda jest uboga w tym zakresie. Kruszywa naturalne piaski występują jedynie lokalnie w postaci płatów na glinie morenowej. Złoża piasków rozpoznano w rejonie Stradomi i Radzowic - Miłowic.

 • Surowce ilaste - iły jezierne występują w podłożu całego obszaru gminy. Wprawdzie cechy i jakość predysponują je do eksploatacji, jednak znaczna głębokość zalegania i glacitektoniczne zaburzenia sprawiają, że praktycznie eksploatacja taka jest ekonomicznie nieopłacalna.
 • Gliny morenowe - występują na znacznym obszarze gminy bezpośrednio pod warstwą gleby. Badania glin morenowych na obszarach przyległych wskazują, że mają one znaczące domieszki węglanu wapnia, żelaza i nie nadają się do produkcji wyrobów ceramicznych.
 • Torfy - stwierdzono w kilku miejscach w dolinie Widawy. Badania i obserwacje wykazały, że miąższość torfów nie przekracza 1,0 - 1,5 m. Są to torfy niskie, podtyp bagienny, gatunek turzycowy o małej miąższości i niskiej przydatności do eksploatacji.

Jak wynika z powyższego, na terenie gminy Dziadowa Kłoda nie występują większe zasoby surowców naturalnych przydatne do eksploatacji.

Warunki wodne

Gmina Dziadowa Kłoda jest położona w zlewni rzeki Widawy, w dorzeczu Odry. Teren gminy jest odwadniany głównie Widawą, która stanowi oś systemu hydrograficznego i przez drobne dopływy Widawy jak: Czarna Widawa, Jagodnik, Miłka i Osuch. Gmina z uwagi na swe położenie posiada dość znaczną ilość cieków stale i okresowo prowadzących wodę. Duża ilość drobnych cieków to głównie rowy melioracyjne drenujące tereny gminy i sąsiednie. W obniżeniach dolinnych występują okresowe podmokłości.

Stan czystości wód powierzchniowych na terenie gminy Dziadowa Kłoda został oceniony na podstawie wyników badań monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W obrębie gminy monitorowana była rzeka Widawa w przekroju poniżej miejscowości Dziadowa Kłoda, na 82,5 km od ujścia rzeki. Od 2001 roku pomiary w tym punkcie zawieszono, dlatego analiza jakości wód rzeki Widawy objęła również wyniki badań z przekroju na wysokości miejscowości Zawada, powyżej miasta Namysłów oraz w przekroju poniżej miasta Bierutów.

Rzeka Widawa we wszystkich punktach pomiarowych prowadzi wody, które nie odpowiadają normom jakości. W przypadku wskaźników fizyko-chemicznych na ponadnormatywnym poziomie utrzymują się wartości substancji biogennych i azotu azotynowego, podwyższone są wartości azotanów i związków fosforu (II i III klasa). Pozostałe wskaźniki odpowiadają I i II klasie czystości. Stan sanitarny wody również nie odpowiada normom jakości, jedynie w 2001 r. w punktach: powyżej Namysłowa i poniżej Bierutowa odpowiadał III klasie.

Na terenach wysoczyzny morenowej pierwszy poziom wody gruntowej występuje najczęściej w piaskach leżących na glinie morenowej, lub w postaci sączeń w stropowej części glin morenowych. W obrębie dolin woda gruntowa stabilizuje się na głębokości do 0,5 m, często pod warstwą gleby.

Gleby

Na terenie gminy Dziadowa Kłoda skałą macierzystą dla gleb były głównie utwory czwartorzędowe, w przewadze gliny morenowe, częściowo piaski.

Na wartość i przydatność rolniczą gleb ma w tym rejonie oprócz rodzaju skały macierzystej również rzeźba terenu, zwłaszcza w obrębie Wzgórz Twardogórskich, gdzie nachylenie skłonów wzniesień jest elementem niekorzystnie wpływającym na wiele cech gleb.

 • Gleby średnio ciężkie i średnie wytworzone z glin średnich, glin lekkich
  i glin lekkich pylastych, zajmują około 37% powierzchni gruntów ornych gminy. Występują one we wsiach: Gołębice, Miłowice i Lipka stanowiąc ok. 80% powierzchni w tych obrębach.
 • Gleby lekkie wytworzone z piasków gliniastych zajmują ok. 46% powierzchni gruntów ornych gminy i występują najliczniej we wsiach: Radzowice, Stradomia Dolna i Gronowice, gdzie ich udział dochodzi do 80%.
 • Gleby bardzo lekkie wytworzone z piasków słabo gliniastych luźnych, stanowią ok. 17 % pow. gminy. Najwięcej tych gleb występuje we wsi Dziadowa Kłoda ( ok.50% pow.) i we wsiach: Dziadów Most oraz Stradomia Dolna. Użytki zielone zajmują zaledwie 14 % powierzchni użytków rolnych gminy. Najwięcej łąk i pastwisk występuje we wsiach: Dziadów Most 33%, Dziadowa Kłoda 21% i w pozostałych ok. 10 % pow. obrębów.

Lasy

Lasy gminy Dziadowa Kłoda występujące na znacznej powierzchni w przewadze są lasami podległymi Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Poznaniu. W większości należą do Nadleśnictwa Syców. Lasy te wchodzą w skład większego kompleksu zwanego "Lasami Rychtalskimi". Udział lasów prywatnych stanowi jedynie 10-15%.

Udział typów siedliskowych przedstawia się następująco:

 • Bór suchy 6,9%
 • Bór świeży 58,5%
 • Bór wilgotny 6,0%
 • Bór mieszany świeży 14,4%
 • Bór mieszany wilgotny 6,3%
 • Las mieszany świeży 4,2%
 • Las świeży 1,0 %

Dominującym gatunkiem jest sosna 92,8%. W mniejszych ilościach występują:

 • Olcha 4,5%
 • Brzoza 2,5%.

Dominują mało żyzne siedliska, boru wilgotnego świeżego, mieszanego. Na skutek nasilenia się emisji przemysłowych znaczna część lasów gminy jest położona w I strefie uszkodzeń przemysłowych. W drzewostanach udział lasów w wieku do 40 lat jest stosunkowo niewielki. Lasy w tym wieku są wyłączone czasowo z użytkowania, penetracji turystycznej i zbieractwa. Na terenie lasów w obrębie gminy nie znajdują się urządzenia dla celów rekreacyjnych. Lasy gminy Dziadowa Kłoda są zaliczone do klasy A zagrożenia pożarowego. Na terenie gminy zarejestrowany jest jeden pomnik przyrody - jest to aleja lipowa w Radzowicach. Część dróg posiada szpalery drzew zbudowane z topoli, akacji a także z udziałem lipy i dębu.

Klimat

Gmina Dziadowa Kłoda wg regionalizacji rolniczo- klimatycznej zalicza się do X dzielnicy rolniczo- klimatycznej, łódzkiej i charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • średnia temperatura roczna: 7,4ºC
 • średnia temperatura stycznia: 1,7ºC
 • średnia temperatura lipca: 17,4ºC
 • ilość opadów w roku: 555 mm
 • długość okresu wegetacji: 220- 225 dni
 • ilość dni mroźnych: 30- 50
 • ilość dni słonecznych: 70
do góry