Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Kontakt/Polski Język Migowy

Polski Język Migowy

Informacje o Urzędzie Gminy Dziadowa Kłoda

Gmina Dziadowa Kłoda wykonuje zadania za pomocą Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie
Gmine tworzy 9 wsi
Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie jest przy ul. Oleśnickiej 1 w Dziadowej Kłodzie

Godziny otwarcia urzędu

 • poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30
 • środa od 7:30 do 16:30
 • piątek od 7:30 do 14:30

Urząd Gminy Dziadowa Kłoda - zadania

Zadania publiczne wykonywane przez gminę można podzielić na zadania własne oraz zadania zlecone
Zadaniem wlasnym gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców

Zadania własne gminy to m.in.:

 1. sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 2. sprawy lokalnego transportu zbiorowego,
 3. sprawy ochrony zdrowia,
 4. sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 5. sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 6. sprawy edukacji publicznej,
 7. sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 8. sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekracyjnych i urządzeń sportowych,
 9. sprawy targowisk i hal targowych,
 10. sprawy zieleni gminnej i zadrzewień,
 11. sprawy cmentarzy gminnych,
 12. sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 13. sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 14. sprawy polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciązy opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 15. sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 16. sprawy promocji gminy,
 17. sprawy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 18. sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gmina wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy, a także gminne jednostki organizacyjne.
Gospodarka finansowa gminy opiera się o budżet gminy stanowiący roczny plan finansowy jej dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.
Przygotowanie projektu budżetu należy wyłącznej kompetencji Wójta Gminy, zaś jego zatwierdzenie do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.

Dostępność informacyjna i komunikacyjna Urzędu Gminy Dziadowa Kłoda dla osób ze szczególnymi potrzebami

Osoby posiadające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawę w urzędzie przy pomocy pełnomocnika.
Pełnomocnik to osoba, która skończyła 18 lat i została wybrana przez osobę mającą trudności w komunikowaniu się do pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.

W budynkach istnieje możliwośc skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego (skrót: PJM).
W celu skorzystania z usług tłumacza, konieszne jest powiadomienie urzędu o takiej potrzebie co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • adres zamieszkania,
 • dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 • propozycję terminu,
 • wskazanie metody komunikowania się.
 • krótki opis sprawy do załatwienia w urzędzie,
 • adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenie mozna dokonać w jednej ze wskazanych form:

 • pisemnie,
 • telefonicznie,
 • za pomocą faksu,
 • e-maila,
 • przy pomocy osoby trzeciej.

Po dokonaniu zgłoszenia ustalony zostanie ze zgłaszającym (z głuchym), dogodny termin realizacji świadczenia.

Dostępność architektoniczna i wsparcie Urzędu Gminy Dziadowa Kłoda dla osób z niepełnosprawnościami

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu głównym.
Wejście do budynku urzędnu nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, szczególnie do osób poruszających się na wózkach.

Przy schodach wejściowych do urzędu po lewej stronie znajduje się dzwonek przywołujący pracownika w celu udzielenia pomocy przy załatwianiu spraw w urzędzie.
Budynek urzędu jest dwukondygnacyjny.
Brak w nim windy.
Osobom ze specjalnymi potrzebami pomocy przy załatwianiu spraw w urzędzie udziela koordynator ds. dostępności.

Zakres pomocy świadczonej przez wyznaczonego pracownika obejumje:

 • asystę/pomoc w dotarciu z samochodu do urzędu i z powrotem,
 • asystę/pomoc w dostaniu się do budynku urzędu,
 • asystę podczas oczekiwania na pracownika zajującego sie sprawą merytorycznie, zapewnienie pomocy w razie koniecznej ewakuacji

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa sie w sekretariacie na parterze budynku
Pracownik sekretariatu przeprowadza wstępną rozmowę z klientem w celu ustalenia charakteru załatwienia sprawy.
Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika, wówczas zostaje powiadomiona odpowiednia komórka organizacyjna urzędu.
Pracownik merytorycznej komórki organizacyjnej jest zobowiązany do obsługi klienta w miejscu wyznaczonym do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
Osoby o szczególnych potrzebach obsługiwane są poza kolejnością.
Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Kontakt z Urzędem Gminy Dziadowa Kłoda

Adres skrzynki ePUAP Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie: 9193phgnat

Adres do korespondencji tradycyjnej: Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda
Film został zrealizowany w ramach projektu: "Dostępny samorząd w województwie dolnośląskim i lubuskim".
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja w Polskim Języku Migowym

do góry