Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Kontakt/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie .

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłaczeń:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne

 • Wybrane pliki do pobrania występują w postaci skanów,
 • informacje opublikowane w zewnętrznych kanałach mediowych np. facebook nie są w pełni dostępne cyfrowo,
 • materiały audiowizualne nie posiadają transkrypcji tekstowych,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-31
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Magdalena Mielcarska, magdalena.mielcarska@dziadowakloda.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 786 92 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, ul. Sycowska 6, 56-504 Dziadowa Kłoda

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Aktualny budynek jest dostępny całkowicie, ponieważ wykonany został w formie parterowej, dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku problemów z otwarciem drzwi zewnętrznych, prosimy o skorzystanie z dzwonka znajdującego się po prawej stronie drzwi wejściowych lub o kontakt telefoniczny pod numerem 62 786 92 80.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Aktualny budynek jest całkowicie dostępny. Korytarze są szerokie, brak schodów oraz wind ze względu na wybudowanie budynku w formie parterowej.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wykonane zostały możliwości dostosowania w postaci montażu dzwonka, który obsługuje sekretariat. Znajduje się on po prawej stronie drzwi wejściowych do Urzędu. W ramach pozyskanych dotacji, zakupiona została także pętla indukcyjna.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczone zostały przed Urzędem. Oznakowane są poziomo oraz pionowo.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Każda osoba poruszająca się w asyście psa asystującego bez problemu załatwi z nim wszystkie sprawy w Urzędzie. Pies asystujący nie ma żadnych ograniczeń, wręcz przeciwnie, jest mile widziany. W razie potrzeby podana zostanie mu woda.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie ma podpisaną umowę na świadczenie usług tłumacza języka migowego. Tłumacz dostępny jest w formie on-line w godzinach pracy Urzędu.

do góry