Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie

Szanowni Państwo — stało się!

W dniu dzisiejszym, czyli 14 kwietnia 2022r. podpisana została umowa z Wykonawcą dla zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie”. Rozpoczęcie robót zaplanowano w dniu 01.06.2022r., zakończenie na 30.09.2022 roku. Wykonawcą jest firma Skład okien.pl Szymon Mieczkowski, Lipowa 2, 55-093 Borowa.

Umowa zakłada, iż prace zostaną zaplanowane z należytą starannością, w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkoły, a prace prowadzone wewnątrz budynku powinny zostać wykonane w czasie przerwy wakacyjnej. Całkowita wartość zadania wynosi 7.576.800,00 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 6.683.909,11 zł, wartość dofinansowania wynosi 5.680.654,35 zł, co stanowi 84,99% wydatków kwalifikowalnych.

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania nr 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy horyzontalne”.

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda - Robert Fryt

Podpisanie umowy z podwykonawcą

Drodzy Mieszkańcy!

Jest nam bardzo miło poinformować, iż 17 listopada 2021r. Gmina Dziadowa Kłoda zawarła z Województwem Dolnośląskim umowę ©0 dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie”. Projekt realizowany będzie w 2022 roku. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4.741.379,81 zł, w tym wartość dofinansowania 4.029.698,70 zł. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 — 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania nr 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym —
konkursy horyzontalne”. 

W ramach projektu wykonane zostaną prace termomodernizacyjne zgodnie z opracowanym audytem energetycznym obejmujące następujący zakres: ocieplenie dachu wiatrołapu, modernizacja systemu CWU, wymiana okien zewnętrznych piwnic, wymiana okien zewnętrznych, ocieplenie dachu sali gimnastycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, ocieplenie dachu, wymiana drzwi zewnętrznych piwnic, modernizacja systemu C.O., modernizacja oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej.

W ramach tych prac wykonane również zostaną systemy zarządzania energią cieplną w postaci zaworów termoregulacyjnych w pomieszczeniach, system zarządzania pompami ciepła na podstawie pomiarów zewnętrznej temperatury oraz systemy monitorowania i zarządzania energią elektryczną pozyskiwaną z instalacji fotowoltaicznej. Do zakresu prac należeć również będą roboty odtworzeniowe polegające na oczyszczeniu, otynkowaniu i odmalowaniu komina spalinowego znajdującego się w ścianie szczytowej sali gimnastycznej wraz oczyszczeniem i odmalowaniem istniejącej drabiny technicznej, oczyszczeniu i odmalowaniu części istniejących balustrad zewnętrznych, malowaniu elementów metalowych, nadbudowaniu attyk, montażu nowych balustrad zewnętrznych, malowanych proszkowo.

W ramach zadania wykonane zostaną także prace towarzyszące niezwiązane bezpośrednio z poprawą efektywności energetycznej - prace dotyczące usprawnień na rzecz osób z niepełnosprawnościami polegające na zakupie schodołazu celem zapewnienia dostępności
osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim na pozostałe kondygnacje budynku; zamontowaniu barierek przy wejściu do szkoły od strony boiska - na końcu barierki dodatkowe oznaczenie w alfabecie Braill'a i/lub pismo wypukłe, wymianie baterii umywalkowych i umywalek
w pomieszczeniach WC, celem dostosowania ich do potrzeb osób poruszających się na wózkach. 

Jest to ogromny sukces dla naszej Gminy. Przed nami postępowanie o wyłonienie Wykonawcy. Będziemy informować o postępach w realizacji zadania.

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda — Robert Fryt

do góry