Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Gospodarka Odpadami/To od nas zależy stan środowiska

To od nas zależy stan środowiska

W ramach Projektu pod nazwą „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” realizowanego przez INWETOR-KĘNO Sp. z o. o. przygotowanych zostanie wiele artykułów dotyczących ekologii, które mają na celu uświadamianie społeczeństwu, że to od nas samych zależy stan środowiska i że każdy z nas przyczynić może się do poprawy warunków, w jakich żyjemy.

Zakład Gospodarowania Odpadów w Olszowej

Zacznijmy od ogólnych zasad postępowania z odpadami, które nakazują zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość:

  • jeśli odpad powstał, należy zapewnić odzysk zgodny z zasadami ochrony środowiska,
  • jeśli nie udało się zapewnić odzysku należy odpad bezpiecznie unieszkodliwić.

Prawidłowy sposób postępowania z odpadami możliwy jest przy współpracy wytwórców odpadów z nowoczesnymi zakładami przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. Takim zakładem będzie obecnie budowany przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Olszowej.

Istnieje prosta hierarchia postępowania z odpadami:

Schemat postępowania z odpadami: zapobieganie powstawaniu; przygotowanie do ponownego użycia; recykling; inne procesy odzysku, unieszkodliwienie

Podstawowym elementem gospodarowania odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu, czyli redukcja produkowanych odpadów. Zapobieganie powstawaniu odpadów polega głównie na tym, aby zminimalizować ich ilość, np. możemy zapobiec powstawaniu zużytych baterii i akumulatorów poprzez stosowanie takich o przedłużonej żywotności. Kolejne etapy postępowania z odpadami są poprzedzone segregacją odpadów. Wysegregowane odpady poddaje się procesom recyklingu i odzysku, a odpady nie nadające się do ponownego użycia poddaje się ostatecznie unieszkodliwieniu. Recykling obejmuje m.in. produkcję papieru z makulatury, produkcję szkła ze stłuczki szklanej czy ponowne użycie metali odzyskanych np. z puszek. Istnieją również odpady, które nie można odzyskać w procesie recyklingu, niektóre z nich można poddać innym procesom odzysku. Najmniej pożądanym z punktu widzenia środowiska i niestety najbardziej powszechnym w Polsce elementem postępowania z odpadami jest ich unieszkodliwianie np. poprzez składowanie odpadów na składowiskach.

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Fundusze Europejskie – Dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski.

do góry