Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP

Nowe pojemniki

Aktualne pojemniki wraz  zinformacją jakie odpady w nich umieszczać znajdują się na podstronie Segregowanie śmieci - pojemniki

500 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych przez Inwestor-Kępno Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o.o., realizujące projekt pod nazwą: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, rozpoczęło wdrażanie kolejnego procesu polegającego na modernizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów. Jedno z zadań zakłada kupno i rozlokowanie ponad 500 sztuk pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Celem inwestycji jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Osiągnięcie celów możliwe będzie dzięki podjęciu działań polegających na:

  • poprawie jakości systemu gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych,
  • zwiększeniu ilości odpadów niebezpiecznych zbieranych selektywnie występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
  • zmniejszeniu ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,
  • zmniejszeniu i wyeliminowaniu praktyk nielegalnego składowania odpadów.

Realizacji wywżej wymienionych inicjatyw służyć mają m.in. pojemniki o pojemności 1100 litrów,z czarnym korpusem i kolorową klapą z otworami wrzutowymi, wyposażone w systemy jezdne, które oznaczono napisami PAPIER (pojemniki z pokrywą niebieską), SZKŁO (pojemniki z pokrywą zieloną) oraz PLASTIK (pojemniki z pokrywą żółtą). Są one na bieżąco rozmieszczane na terenie trzynastu gmin objętych Projektem, to jest: na terenie gminy Baranów, gminy Bralin, gminy Doruchów, gminy Dziadowa Kłoda, gminy Kępno, gminy Międzybórz, gminy Łęka Opatowska, gminy Oleśnica, miasta Oleśnica, gminy Perzów, gminy Rychtal, gminy Syców oraz gminy Trzcinica.

Pojemniki znajdują się w miejscach ogólnodostępnych, których lokalizację wskazali włodarze poszczególnych samorządów.

Ponadto, w celu wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów wielkogabarytowych (odpadów komunalnych o dużych lub/i nietypowych rozmiarach) Spółka nabyła trzynaście kontenerów typu KO7, które również przeznaczone są dla każdej z gmin biorącej udział w Projekcie. Do pojemników tych można oddawać m.in.: meble, elementy stolarki, duże opakowania z tworzyw sztucznych, dywany, wykładziny, złom metalowy, opony samochodowe.

Powyższe rozwiązania pozwolą na objęcie zorganizowanym systemem selektywnej zbiórki odpadów większej liczby mieszkańców obszaru oraz zapewnią jego skuteczność i efektywność.

Dzięki przedsięwzięciom tego rodzaju, samorządy terytorialne mogą w znaczący sposób przyczynić się do poprawy wizerunku i estetyki otoczenia oraz uzyskać oszczędności finansowe.

Działania w widoczny sposób ograniczą odpady zagrażające przyrodzie, zwiększą świadomość ekologiczną społeczeństwa, stworzą nawyki utrzymywania czystości i porządku oraz ochrony krajobrazu. Podjęte czynności mają także na celu uświadomienie mieszkańcom niebezpieczeństw i skutków, jakie dla ich zdrowia i życia niesie za sobą niewłaściwe postępowanie powodujące zanieczyszczanie środowiska naturalnego.

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski

do góry