Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP

1956-1963

1956

W Gminnej Spółdzielni prezesem był F. Gajewski, vice – prezesem J. Młynarz. GS zaczął skup wczesnych ziemniaków.

W Dziadowej Kłodzie odbudowano wszystkie dachy i pomieszczenia inwentarzowe uszkodzone lub spalone w czasie tej wojny, wzniesiono kilkanaście pomieszczeń gospodarczych. Zlikwidowano pozostałe jeszcze słomiane dachy na zabudowaniach gospodarczych.

Dnia 26.X. na Plenum KC PZPR nastąpiły zmiany na stanowiskach w Komitecie Centralnym. Pierwszym sekretarzem został wybrany tow. Wiesław – Władysław Gomółka, prześladowany przez grupę uprzednich polityków. Premierem został Józef Cyrankiewicz. Nastąpiła tzw. „odwilż” polityczna. Wielu ludzi niesłusznie zasądzonych zostało rehabilitowanych. Cały naród poparł nowy kurs PZPR.

Po Plenum nastąpiło rozwiązanie wszystkich spółdzielni produkcyjnych.

Zamiast sekretarza etatowego w Gromadzie na terenie poszczególnych gromad pełnili swe funkcje sekretarze społeczni PZPR i tak w Dziadowej Kłodzie, sekretarzem był po 26.X. tow. Jan Zawiślański, w Lipce tow. A. Grzelka.

W listopadzie nastąpiło rozwiązanie spółdzielni w Miłowicach.

Tamtejsza szkoła otrzymała estetyczne ogrodzenie.

Uczniowie szkoły w Dziadowej Kłodzie wyjechali na wycieczkę do Krakowa, N. Huty i Wieliczki oraz zwiedzili obóz zagłady w Oświęcimiu. Do szkoły uczęszcza 178 uczniów, nie promowano 26 uczniów. Trwa remont szkoły w Dalborowicach od 1955 r. Zakończono go dopiero w marcu.

1957

PZGS otworzył w Dziadowej Kłodzie Przetwórnię Owocowo- Warzywną.

Zatrudnienie znalazło 50 kobiet. Produkuje się kapustę kiszoną, ogórki kiszone, kompoty. Roczna produkcja osiągnie wartość 4 milionów zł.

Rozpoczęli strażacy budowę remizy w Dziadowej Kłodzie. Materiał jest przywożony z Sycowa. Osadnicy z woj. poznańskiego zakładają pierwsze w powiecie Kółka Rolnicze, na wzór istniejących tam w okresie międzywojennym. Powstaje Kółko Rolnicze w Dziadowej Kłodzie.

23.IV. przy Gromadzkiej Bibliotece powstało Koło Przyjaciół Biblioteki.

Od roku 1956 naczelnikiem straży pożarnej w Dziadowej Kłodzie został J. Dynowski. 

1958

W styczniu odbyły się wybory do Sejmu i Rad Narodowych.

Przewodniczącym GRN w Dziadowej Kłodzie został tow. A. Grzelka, w Stradomii A. Szczopko.

Gromada Stradomia Dolna została włączona do gromady Dziadowa Kłoda. T. Wabnik sekretarzem GRN Lipka.

Kierowniczka szkoły w Miłowicach P. Ossoliński została wybrana powtórnie radą WRN we Wrocławiu.

W maju zmarł poseł na Sejm PRL Pieczonka.

GS otworzył gospodę i uruchomił sklep do produkcji rolnej.

Wydajność czterech zbóż wzrosła do 17 q z ha, ziemniaków do 150 q z ha.

We wrześniu otwarto 7- klasową szkołę w Gronowicach. Gronowicach październiku GRN zakupiła dla tej szkoły telewizor.

Dn. 1.X w Miłowicach została otwarta szkoła Przysposobienia Rolniczego Uczęszcza do niej 33 uczniów. Tamtejsza szkoła podstawowa otrzymała telewizor.

Dn. 21.XI. GRN podjęła uchwałę w sprawie budowy 7-o izbowej szkoły w Dziadowej Kłodzie. 

1959

W GRN powołano Komitet Budowy 1000 szkół.

GS otworzył sklep mięsny w Stradomii G. a w Miłowicach sklep z art. gosp. i włókienniczymi.

Z nowym rokiem szkolnym kierownikiem Dziadowej Kłodzie mianowany został R. Kałużny.

GS zwiększa skup wczesnych ziemniaków, kontraktację buraków cukrowych. Przetwórnia Owocowo-Warzywna kontraktuje warzywa i owoce.

Na rozpoczęcie roku szkolnego przybył do szkoły w Dziadowej Kłodzie Przewodniczący powiatowej Rady Narodowej w Sycowie.

Po roku1956 nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej.

Stale podnosił się poziom rolnictwa. Np w Stradomii G. w r. 1958 pogłowie trzody chlewnej wyniosło 1586 szt. a w r. 1959 już tylko 1183 szt., natomiast pogłowie bydła w r. 1958 wyniosła 1086 szt. ,a w r.1959 1323 szt. spadek pogłowia trzody chlewnej spowodowało trudności zaopatrzeniowe na rynku w r. 1959/60 a był wynikiem nierentownych cen żywca. 

1960

W tym obchodzono uroczyście 15-lecie PRL. Dn.21.VII. 10 działaczy politycznych i społecznych w gromadzie Dziadowa Kłoda otrzymało odznaki 15-lecia.

Dn. 29.III. ze stanowiska GRN odszedł A. Grzelka. Przewodniczącym wybrano St. Płonkę.

Prezesem Kółka Rolniczego Radzowicach był A. Kowalski.

W akcji siewno-omłotowej skoszono 1605 ha zbóż. Wieś posiadała 2 snopowiązałki z traktorami i 3 konne. Kółko Rolnicze miało 2 snopowiązałki. We wsi Gronowice były 2 traktory i 3 snopowiązałki. W Dalborowicach tym roku założono Kółko Rolnicze. Wieś posidała 1 traktor pryw. I trzy snopowiązałki. Zasiewy zbóż wynosiła 380 ha. Miłowicach wybudowano remizę strażacką i świetlicę. Remiza strażacka w Radzowicach znajduje się w budowie.

Sołtysami byli: w Dalborowicach R. Zaskórski, Gronowicach A. Majecki, w Radzowicach T. Łach.

Kółko Rolnicze w Dziadowej Kłodzie zakupiło maszyny rolnicze i narzędzia za 143 tys. zł, w Gronowicach za 67 tys. zł. Mimo posiadania środków z Fundusz Rozwoju Rolnictwa /126 tys. zł/ nie założono jeszcze kółka w Dalborowicach.

GS wykonał rozlewnie wody amoniakalnej na stacji kolejowej.

1.XII. odszedł ze stanowiska sołtys E. Włodarczyk w Gaszowicach.

Dn. 9.IV. na miejsce J. Jeziornego przewodniczącym GRN w Stradomii G. został Wł. Korczak. Wykonano remont szkoły w Stradomii G.

MO ujęła Bekową, która trzy razy podpalała stodołę gospodarza.

W GRN Dziadowa Kłoda w roku 1959 było świń 1697 obecnie 1884, krów 1242, obecnie 1446, koni 519, obecnie 465, macior 56, obecnie 124.

Dnia 22.I. na poranek w związku z rocznicą wyzwolenia Sycowa i Dziadowej Kłody został zaproszony do szkoły w Dziadowej Kłodzie J. Kurzawa, pieśniarz i gawędziarz ludowy. Dn. 23.I. odbyła się powiatowa konferencja kierowników szkół w Dziadowej Kłodzie. 

1961

Dn. 16.IV. odbyły się wybory do Sejmu i Rad Narodowych.

Przewodniczącym GRN został wybrany J. Kołecki.

Prezesem GS po odejściu Gajewskiego został Wójcik.

W Dziadowym Moście prezesem powstałego Kółka Rolniczego został Wł. Ślazy w Lipce Edw. Kowalczyk.

W br. została otwarta zlewnia mleka i oleju jadalnego w Dziadowej Kłodzie. Przetwórnia Warzywno-Owocowa zwiększyła swą produkcję do 6 milionów zł, zatrudniając 60 kobiet. Kompoty Przetwórni są eksportowane.

GS buduje punkt skupu żywca i zorganizował wymianę ziemniaków- sadzeniaków i wymianę ziarna siewnego.

Kółko Rolnicze zwiększyło swój park maszynowy.

W Dalborowicach odszedł kierownik szkoły Cz. Kusza do Sycowa na zastępcę inspektor Wydz. Oświaty. Kierownikiem szkoły mianowano Jego żonę Alinę Kusze. Przyłączono GRN Stradomia W.

1962

Dn. 30.I. sołtysi złożyli uroczyste ślubowanie. Powstały Kółka Rolnicze w Miłowicach /prezes Cz. Sobolewski/, w Dalborowicach Prezesem Kółka Rolniczego był K. Mrozek, w Dziadowej Kłodzie ST. Płonka, w Gronowicach J. Tomiki, w Lipce E. Kowalczyk, w Gołębicach J. Dominiak. W roku 1962 powstały Kółka Rolnicze w Miłowicach, Gołębicach i Dalborowicach.

Pozostałe powstały wcześniej.

Dnia 30.I. po rezygnacji J. Kołeckiego przewodniczącym GRN został wybrany A. Mielczarek.

Realizacja postulatów wyborczych przyniosła następujące wyniki: wybudowano most betonowy na Widawie w Dalborowicach, drugi taki most na drodze Dalborowice – Gołębice gotowy w tym roku.

Mosty drewniane na rz. Widawie wybudowano w Dziadowej Kłodzie k/młyna i w Stradomii D. Wykonano 1,8 km drogi bitumicznej w Stradomii Dolnej. Kończy się budowę remizy strażackiej w Dziadowej Kłodzie, a zaczęto budowę w Stradomii D. W toku jest remont kina „Rybak”.

Grunty orne w Dziadowej Kłodzie zajmują pow. 3173 ha / zasiewy wiosenne 1830 ha, okopowe 865 ha/. Kółka Rolnicze posiadają 7 ciągników. PPZ posiadał 150 ha gruntów, z czego Kółko Gronowice zagospodarowało 82 ha, Dziadowa Kłoda 12,8 ha, Radzowice 13,6 ha.

Kierownikiem szkoły w Dziadowej Kłodzie od września został W. Karpiu.

We wrześniu nastąpiło przekazanie remizy dla Straży Pożarnej w Dziadowej Kłodzie. Biblioteka gromadzka została przeniesiona do pomieszczeń w remizie.

GS budował magazyn nawozów, pasz treściwych.

W ramach czynów społecznych organizowanych przez GRN remontowana była droga Dziadowa Kłoda- kolonia, most na rz. Widawie w Gronowicach. Ogrodzono szkoły w Dziadowej Kłodzie i Dalborowicach.

1963

Budżet GRN na r. 1963 zamykała się kwota 1 823 692 zł, w tym na czyny społeczne 155 tyś. zł.

J. Jeziorny pierwszy wykonał obowiązkowe dostawy w 100% oraz M. Konecki i J. Kołecki ze Stradomii.

Zakończono budowę remizy strażackiej w Radzowicach, remont remizy w Dalborowicach, wybudowano przystanki PKS w Dziadowej Kłodzie, Dalborowicach i Stradomii G.,” zlecono wykonanie dokumentacji na oświetlenie Dziadowej Kłody”

W pięciu Kółkach Rolniczych G

 

do góry