Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

1951-1955

1951

Dn. 1.I. weszła w życie reforma administracji państwowej. Likwidacji uległy urzędy wojewody starosty.

W styczniu w szkołach założono koła PPR.

W Stradomii G. powstała spółdzielnia produkcyjna.

Przeprowadzono zbiórkę na dzieci koreańskie.

W czasie wakacji wyremontowane zostały szkoły w Dziadowej Kłodzie, Stradomii G. i Gaszowicach oraz remonty mieszkań nauczycieli.

Powstał POM w Sycowie, SOM posiada 10 maszyn rolniczych.

W gminie odbyły się liczne akademie i pochody 1-Majowe.

W Dziadowej Kł. zorganizowano Spółdzielnie Produkcyjną. Jej przewodniczącym został wybrany St. Płonka, księgowym został Z. Ładziński, magazynierem.

Dn. 30.XII. w gminie 126 słuchaczy zakończono kurs początkowego nauczania.

W r. 1950 wydajność ha zbóż podstawowych wyniosła: pszenica 10,0 q, żyto 10,5 q, a buraki 160 q.

W końcu w powiecie było 2416 koni wobec 750 w 1946 r., 5470 szt. bydła wobec 3470 w 1946 r., i 6491 szt. trzody wobec 4250 szt., w 1946 r. 30/.

Dn. 26.X Maria Biniairz za szkoły w Dziadowej Kł. została kierownik szkoły w Gronowicach. Obchody Dnia Dziecka odbyły się w Stradomii G.

1952

W br. wydajności z ha 4 –ech podstawowych zbóż osiągnęła 13,0 q, roślin okopowych 180 q, ziemniaków 130 q.

Do końca roku w gminie znajduje się 5 spółdzielni produkcyjnych, zrzeszających 45% obszaru gruntów. Przewodniczącym spółdzielni w Dalborowicach był St. Adamski w Stradomii D. Kumala.

We wrześniu po E. Lipieńskim kierownikiem szkoły w Miłowicach zastała mianowana Pelagia Ossoliński.

W lipcu odszedł ze stanowiska I sekretarz KGm PZPR tow. M. Wolicki.

Od listopada I sekretarzem został tow. J. Pop.

Dnia 26.X. odbyły się wybory do Rad Narodowych. Przewodniczącym został wybrany Al. Jaśniał.

W gminie na 31.XII. zarejestrowano jeszcze 195 analfabetów tj. prawie 5% ogółu ludności. Kurs ukończyło 120 słuchaczy.

W końcu roku gmina liczyła 4062 mieszkańców w tym 2053 kobiet 33/. Sekretarzem gminnego FJN został St. Idasiak.

Dzień kobiet obchodzono w sali Domu Ludowego /8.III./.

Ze szkoły w Dziadowej Kłodzie na Zlot Młodych Przodowników w Warszawie wysłany został Mieczysław Wikliński za b.dobre wyniki w nauce i pracy społecznej. Wybory do Sejmu i Rad Narodowych szkoły uczciły sztafetą, która obiegła okolice gminy.

Dn. 16.III. otwarto przedszkole w Dziadowej Kłodzie.

1953 

Na terenie gminy działa 9 spółdzielni produkcyjnych, 340 gospodarstw indywidualnych, 5 PGRolnych. Obejmowały one swą działalności 10 256 ha gruntów. Przewodniczącym spółdzielni w Dziadowej Kłodzie był St. Płonka. Wśród przodowników pracy wymienia się Krzemińskiego i Zamojskiego. Spółdzielnie posiada Stradomia G., N. Dwór, od jej założenia przystąpiło 16 członków, spółdzielnia Gronowice, przodownik Dołbin, spółdzielnie Dalborowice, Ślizów.

W momencie organizowania spółdzielni w Dziadowej Kłodzie liczyła ona 22 rolników. Do prac jesiennych wyszło 7 rolników. Dniówka obrachunkowa wyniosła 17.10 Zł. W końcu tego roku spółdzielnia liczyła już 40 członków. Trzy spółdzielnie w Dziadowej Kłodzie, Ślizowie i Gronowicach posiadają przedszkola łącznie o 100 miejscach.

Dnia 28.VIII. odwołany został Przewodniczący GmRN Al. Jaśniak, na Jego miejsce wybrano P. Słukę.

Uchwałą Rady Ministrów wprowadzono w kraju obniżkę cen detalicznych wielu art. powszechnego użytku.

W Sycowie powstało Pogotowie Ratunkowe z 2 karetkami. W Dziadowej Kłodzie otwarty został Wiejski Ośrodek Zdrowia.

St. Płonka, przewodniczący spółdzielni prod. Otrzymał srebrny Krzyż Zasługi za działalność.

Funkcje sołtysów w gminie pełnili:

 1. Dziadowa Kłoda A. Pieczonka
 2. Dalborowice J. Tański
 3. Gronowice St. Bąk
 4. Miłowice Cz. Sobolewski
 5. N. Dwór St. Biernacki
 6. Ślizów Ant. Wojciechowski
 7. Stradomia D. J. Kowalski
 8. Stradomia G. St. Pietrzak
 9. Wioska J. Sikora
 10. Gaszowice E. Włodarczyk

W gromadzie Wioska znajduje się 10 ha odłogów nadających się tylko pod las.

W br. pomocy sąsiedzkiej w pracach polowych trzeba było udzielić 259 rolnikom w tym 59 małorolnym.

Przy rozdziale nawozów GS przydzielał je w pierwszej kolejności mało rolnym.

GOM posiadał 4 kosiarki, 9 snopowiązałek, 11 żniwiarek i 12 młockarni. Do POM Syców przekazano 5 snopowiązałek do GOM Kuźnica Ciesz. 5 żniwiarek. Rolnicy indywidualni posiadali 7 żniwiarek 19 młockarni.

1954

Trwają przygotowania do nowej reformy terenowej administracji państwowej. Z dniem 31.XII. ulegają likwidacji Prezydia Gminnych Rad Narodowych, które zostaną zastąpione Prezydiami Gromadzkich Rad Narodowych ze zmniejszoną właściwością terytorialną. Projekt nowego podziału terytorialnego uchwalony na sesji GmRN /uchwała nr 4/ 53 nie uzyskał akceptacji władz zwierzchnich i ostatecznie ustalono uchwalą z dnia 13.III. następujący podział terytorialny:

 1. gromada Dziadowa Kłoda z Dalborowicami i Gronowicami, pow. 30 km2 i 1472 mieszkańcami,
 2. gromada Stradomia W. z Stradomią D., Gaszowicami pow. 38 km2 i 1567 mieszkańcami
 3. gromada Syców ze Ślizowem, N. Dworem, Wioską z gminy Dziadowa Kłoda i N. Wieś,
 4. gromada Komorów
 5. z dawnej gminy Wabienice pow. Oleśnica przekazano do gromady Lipka wsie: Gołębice, Miłowice, Lipkę, Dziadów Most i Radzowice.

Dnia 23.II. ukazała się uchwała Prezydium Rządu o rozwoju spółdzielczości produkcyjnej zapewniająca warunki do wprowadzenia zbiorowej formy gospodarowania na wsi i zabezpieczająca członkom spółdzielni i ich rodziną korzystanie z lecznictwa otwartego.

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne robotnicy zakładów pracy miast, studenci pomagali rolnikom w żniwach i wykopach.

Uchwałą Rządu wprowadzono obniżkę cen artykułów przemysłowych m.in. maszyn i narzędzi rolniczych co ułatwiało rolnikom zakupy.

Dnia 5.XII. odbyły się wybory do Rad Narodowych.

Od września kierownikiem szkoły w Dziadowej Kłodzie została Kr. Śmiejkowska, Dalborowicach Cz. Kusza po J. Wąsowiczu. Zaczęto remont tej szkoły dnia 1.XI.P. Ładziński przeniosła biblioteka gminą od Wł. Lampy do nowego pomieszczenia. Za 3 tys. zł otrzymane z Wrocławia zakupiono nowe książki. Stradomia G. posiadała 220 szt. bydła, 73 konie i 367 szt. trzody chlewnej.

1955

Dnia 1 stycznia weszła w życie ustawa o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu Gromadzkich Rad Narodowych.

Przewodniczącym GRN Dziadowa Kłoda został wybrany J. Idczak, Idczak Stradomii W. J. Gręda.

Dnia 30.VI. gromada Dziadowa Kłoda liczyła 2100 mieszkańców, 4 szkoły podstawowe w tym trzy 7- klasowe z 11 nauczycielami i 395 uczniami. Cztery biblioteki szkolne posiadają 3 tys. książek. 12 uczniów uczęszcza do LO w Sycowie. Czynne są dwa przedszkola w Dziadowej Kłodzie i Gronowicach. Prócz świetlicy szkolnych istnieją i działają trzy świetlice wiejskie w Dalborowicach, Gronowicach i Radzowicach, stałe kino w Dziadowej Kłodzie.

W Przychodni uruchomiono poradnię dentystyczną.

Rolnicy GRN posiadają 1488 szt. bydła, 416 koni i 2382 szt. trzody chlewnej. Odłogi zostały zlikwidowane.

Obecny rok jest ostatnim rokiem wykonawstwa Planu 6 – letniego. Mobilizuje to instancje partyjne, związkowe do wytężonej pracy by wykonać honorem postawione przez Partię zadania, jak również by przekroczyć nakreślone plany.

Ze względu na trudną sytuację atmosferyczną klasa robotnicza zakładów pracy wojsko i studenci pomagają rolnikom w żniwach i wykopkach. Hasłem tegorocznej kampanii było: nie dopuśćmy by zmarnował się, choć jeden kłos.

PGR Dalborowice udzielał pomocy rolnikom indywidualnym. GOM posiadał 3 snopowiązałki, 5 żniwiarek spółdzielnia prod. 7 żniw., gospod. indyw. 13 żniwiarek. Spółdz. prod. posiadała 7 snopowiązałek, indywidualni rolnicy trzy. Do skoszenia było 1109 ha. Udział spni. prod. w powierzchni zasięgów w sektorze gosp. chłopskiej wyniósł 35%. Spółdzielnie produkcyjne istniały w Dziadowej Kłodzie, Gronowicach, Dalborowicach kol. we wsi Lipce, Dziadowym M., Gołębicach i Miłowicach. Najlepszą była spółdzielnia w Lipce. W Stradomii G. skreślono budowę szkoły.

Przewodniczącym spółdzielni w Stradomii G. był W. Cichota.

W br. wiosenne prace polowe wykonano w GRN na terenie 3340 ha, w tym ziemie orne 2627 ha, łąki 293 ha. Na plony główne przeznaczono 1840 ha, na ziemniaki 278 ha, kukurydza 15 ha, warzywa 27 ha.

Wyremontowano drogę z Gaszowic do Jemielnej /2 km/.

do góry