Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Oświata/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach

Dane adresowe znajdziesz na podstronie Jednostki organizacyjne.

Historia ZSP w Miłowicach 

Rok szkolny 1945/46 jest pierwszym rokiem istnienia i powstania publicznej szkoły powszechnej w gromadzie Miłowice pow. Oleśnica.
Pierwsi Osadnicy przybyli do Miłowic w miesiącu maju 1945 roku i do miesiąca sierpnia wieś zasadniczo była zamieszkana, wszystkie gospodarstwa zajęte przez osadników polskich – za wyjątkiem kilku częściowo lub całkowicie spalonych.

Zatem w roku szkolnym 1945/46 istniała już potrzeba otwarcia szkoły – tym bardziej, że w najbliższych sąsiednich wioskach w Galewicach i w Ładnowie – zamieszkałych również już przez osadników polskich otwartych szkół nie było.

Ludność gromady Miłowice – to element zasadniczo byłych, małych gospodarstw, lub folwarcznych robotników rolnych. Pewną – znikomą część osadników stanowią byli robotnicy fabryczni lub górnicy. Duży procent tutejszej ludności jeszcze przed wojną i w czasie wojny wędrował po obcych krajach ( Niemcy, Francja, Belgia) jak się wyrażają na roboty. Nie pozostało to bez wpływu. Jakkolwiek ludzie ci byli to przeważnie biedacy, bez elementarnych podstawa wykształcenia, to jednak przez wtykanie się i pracę w środowiskach obcych – często o wysokim poziomie kulturalnym i ekonomicznym nabyli dużo doświadczenia a bardzo często nawet sztuki pisania i czytania. Na życie i pracę szkolną ma to duży wpływ. Jest głębsze odczucie potrzeby szkoły i zrozumienie jej wymogów.

Z pochodzenia ludność Miłowic to przeważnie osadnicy z powiatów: kępińskiego, wieluńskiego, ostrowskiego i kieleckiego. Repatriantów z b. polskich województw wschodnich jest 3 rodziny. Dwie rodziny jest autochtonów / nazwisko Wysocki i Starzyński).
Pochodząc z jednego i tego samego niemal regionu osadnicy tutejsi prędko się ze sobą zżyli i tworzą dość już spojoną i jednolitą masę – tak po względem ( gwarowym, obyczajowym i zwyczajowym).

Woj. poznańskie, z którego w większości pochodzą osadnicy gromady Miłowice – w czasie wojny okupant aresztował i przyłączył do Rzeszy, gdzie wstęp do szkoły dzieciom polskim był wzbroniony. Młodzież i dzieci polskie przez 6 lat pozbawione były nauki w szkole. I jeżeli pewna część dzieci z chwilą otwarcia i uruchomienia tutejszej szkoły umiała częściowo czytać i pisać to tylko dzięki nauczaniu tajnemu lub dlatego, że sami rodzice uczyli swoje dzieci sztuki czytania i pisania. ( Lecz to tylko pewna część).

To też, kiedy we wrześniu 1945 r. przyjechał do Miłowic nauczyciel organizować szkołę przyjęto go niemal radośnie i miejscowa ludność przyszła mu z daleko idącą pomocą moralną i materialną. Tym pierwszym organizatorem szkoły i nauczycielem był Wojtasik Ludwik kwalifikowany nauczyciel z 20 - letnią praktyką w powiecie kępińskim. Człowiek czynny ruchliwy – oddany szkole. W tym czasie uruchomił szkołę i pracował, jako nauczyciel w sąsiedniej wiosce Radzowicach. Niezależnie od tego postanowił uruchomić szkołę w Miłowicach gdzie uczyły się dzieci z Miłowic i sąsiednich wiosek: Galewic, Ładnowa i częściowo Ułanowa. Do pracy zabrał się energicznie i szybko. Zabezpieczył budynek szkolny i pozostały jeszcze sprzęt przed zniszczeniem i „szabrowaniem” przez nieodpowiedzialne i „nieobywatelskie jednostki”.
Zarządził wpisy, przeprowadził klasyfikację i zorganizował naukę w czterech klasach. Liczba podpisanych dzieci w tym dzieci z Radzowic w 3, 4 klasach wynosiła 153. Nauka odbywała się w godzinach przedpołudniowych we wszystkich klasach, po południu kol. Wojtasik odjeżdżał do Radzowic i tam odbywał naukę w I i II klasie. Jeden nauczyciel uczył w dwóch szkołach – na trzy zmiany; taki był i jest jeszcze w obecnej chwili brak nauczycieli. Taki stan rzeczy trwał około miesiąca. W miesiącu październiku 1945 r. zgłosił się do pracy nowy nauczyciel skierowany tu przez Inspektorat Szkolny w Oleśnicy. Był to repatriant z Wileńszczyzny. Lecz niestety nie mógł tu długo pracować. Sterany wojną, z ranami na ciele (z obozów koncentracyjnych) po dwutygodniowej pracy umarł w szpitalu w Oleśnicy. Był tu sam bez rodziny. Pracował niemal do ostatniego dnia swego życia.

Po jego śmierci wioska znowu pozostała bez swego nauczyciela i znowu musiał się rozdwajać i z powrotem objąć tu pracę kol. Wojtasik – być nauczycielem „na dwie szkoły i trzy zmiany”. Stan taki trwał do czerwca 1946 r. Dnia 6 czerwca 1946 r. objęli pracę w szkole naucz. Lipiński Eugeniusz – z poleceniem pełnienia obowiązków kierownika szkoły – oraz Lipińska Janina ( małżeństwo). Nauczyciele kwalifikowani repatrianci zza Buga. (b. woj. tarnopolskie). W miesiącu czerwcu 1946 odbyła się klasyfikacja uczniów I–II–III–IV kl. - i na rok szkolny 1946 /47 zaprojektowano kl V.

Wiele trudu i wysiłku włożyła w dopilnowaniu, aby rolnicy na czas dowozili wodę do budowy kierowniczka szkoły Pelagia Ossolińska. Aktywność kierowniczki szkoły była uwidoczniona przez cały czas trwania budowy. Niezmordowanie dopilnowywała każdej pracy.

Praca przy budowie szkoły, której głównym wykonawcą był PPRB Syców przebiegała szybko. Należy pamiętać, że dnia 29.VI.1965 r. podczas Święta ludowego nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego w fundamenty szkoły. Po upływie czternastu miesięcy od chwili wmurowania aktu erekcyjnego nastąpiło w dniu 30 sierpnia 1966 r. przekazanie szkoły do użytku.Mieszkańcy wsi Miłowic otrzymali nowy obiekt szkolny, na który tak wszyscy czekali.

Również Od listopada 1969 r. rozpoczęto budowę domku nauczycielskiego. Pieniądze na ten cel zostały przeznaczone ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów, a część zostanie wypracowana w czynie społecznym.

Rok szkolny 1946/1947

Rok szkolny rozpoczął się dnia 3 września 1946 r. Organizacja nauczania podzielona była na pięć klas. Klasy IV – V uczą się w jednym komplecie. W szkole uczy się razem 142 uczniów i pracuje 2 nauczycieli Lipiński Eugeniusz p. o. kier. szkoły i Lipińska Janina.

Czynne są dwie izby szkolne, w których nauka odbywała się na dwie zmiany: pierwsza zmiana kl V – IV i III druga zmiana kl. I i II. Wychowawcą klas III, IV i V był pan Lipiński Eugeniusz, natomiast klas I i III była pani Lipińska Janina. Przerw w czasie roku szkolnego nie było. Rok szkolny zakończył się dnia 28 czerwca 1947 roku.

ROK SZKOLNY 1947/1948

Rok szkolny rozpoczął się dnia 4 września 1947 r. W szkole pracuje już 4 nauczycieli i jest to tzw. szkoła „zbiorcza” Przydzielono wówczas dwóch nowych nauczycieli kol. Chrobot Tadeusz i kol. Kryca Otylia – oboje młodzi niekwalifikowani po ukończonym pół rocznym kursie pedagogicznym w Oleśnicy – organizowanym przez Inspektorat Szkolny w Oleśnicy.

Uczniowie w szkole uczą się w sześciu klasach normalnych – w pięciu kompletach klasowych – klasy V i VI uczą się w jednym komplecie klasowym.

Liczba uczniów w szkole ogółem wynosi 140.Nauka w szkole odbywa się na dwie zmiany: pierwsza zmiana klasy II, III, IV, V-VI, druga zmiana: klasa przydział klas nauczycielskich był następujący:

 • Naucz. Lipiński Eugeniusz – wych kl. V – VI
 • Naucz. Lipińska Janina – wych kl. IV
 • Naucz. Chrobot Tadeusz – wych kl. III
 • Naucz. Kryca Otylia – wych kl. I i II

Obowiązki kierownika szkoły pełni nauczyciel Lipiński Eugeniusz. Liczba godzin nauczania w szkole wynosi ogółem 28 – tygodniowo w tym 6 godz./tyg. nauki religii, której udziela Ks. Franciszek Witek. W budynku szkolnym znajdują się 3 izby, izbę 4 wynajęto w domu prywatnym (ob. Ruta Antonina). Nauka odbywa się normalnie wg planu – przerw w nauce nie było.

Zajęcia w szkole zakończono dnia 26 czerwca 1948 r. na rok szkolny 1948/49 – zaprojektowano klasę VII.

Rok szkolny 1948/1949

Zajęcia w szkole rozpoczęto dnia 1 września 1948. Lekcje odbywają się w 4 izbach lekcyjnych-własnych. Szkoła uzyskała drugi budynek, w którym znajdują się dwie izby lekcyjne. Liczba nauczycieli w porównaniu z rokiem ubiegłym nie zmieniła się. Ogólna liczba uczniów wynosi 160. Do obwodu szkolnego należą gromady: Miłowice i Lipka, a do klas V-VI i VII dochodzą uczniowie z gromad: Gołębice, Radzowice,

Dziadów Most – gdzie istnieją szkoły niepełne.

Klasy IV, V, VI, VII uczą się w pierwszej zmianie, a klasy I, II, III w drugiej zmianie. Nauka w szkole odbywa się normalnie wg planu dla szkół o 4 nauczycielach. W czasie roku szkolnego była przerwa w nauce – od dnia 19 maja do dnia 1 czerwca 1949 r. z powodu epidemii odry.
W dniach 14-18.VI.1949 – odbyły się w szkole egzaminy sprawdzające dla VII klasy. Po raz pierwszy w b. roku szkolnym 20 uczniów ukończyło klasę VII, a więc pełną szkołę powszechną.

W dniach 13 i 14.X klasy IV – VII odbyły wycieczkę do Wrocławia celem zwiedzenia Wystawy Ziem Odzyskanych. Rok szkolny 1948/49 zakończono w dniu 25 czerwca w dniu 26 czerwca odbyła się w świetlicy gromadzkiej uroczystość pożegnania uczniów, którzy kończyli szkołę.

Rok szkolny 1949/1950

Rok szkolny rozpoczął się dnia 1 września. Lekcje w szkole odbywają się w czterech izbach lekcyjnych. Ogólna liczba w szkole wynosi 173 uczniów. Obwód szkolny podobnie jak w roku poprzednim. Zajęcia szkolne odbywają się dwie zmiany – na zasadach identycznych jak w roku szkolnym 1948/1949. Skład nauczycieli również się nie zmienił. Lekcje i zajęcia szkolne odbywają się normalnie wg planu. Przerw w nauce nie było. Dnia 1 lutego 1950 r. nauczycielka Kryca Otylia została przeniesiona na własną prośbę do szkoły w Bogusławicach pow. Oleśnica. Na jej miejsce przydzielona została nauczycielka Jastrzębska Genowefa – nauczycielka nieklasyfikowana – po ukończonej szkole zawodowej. W tutejszej szkole pracowała do dnia 1 marca 1950 r. Następnie została na własną prośbę zwolniona z obowiązku nauczycielki. Od dnia 1 marca 1950 roku rozpoczęła pracę w tutejszej szkole nauczycielka kwalifikowana Pasek Maria – absolwentka Liceum Pedagogicznego we Wrocławiu. Do końca roku szkolnego nie było już żadnych zmian osobowych nauczycieli.

Rok szkolny zakończono dnia 23 czerwca uroczysta akademią i pożegnaniem uczniów kończących szkołę. W tym roku ukończyło klasę VII 22 uczniów.

ROK SZKOLNY 1950/1951

Rok szkolny rozpoczęto dnia 1 września. Liczba uczniów w szkole wynosi 173. Obwód szkolny i obwód szkoły zbiorczej bez zmian – jak w roku poprzednim.

Roczniki w obowiązku szkolnym 1937-1943r. Lekcje odbywają się w czterech izbach lekcyjnych na dwie zmiany – podobnie jak w roku poprzednim. Skład osobowy sił nauczycielskich – jak w roku poprzednim. W miesiącu wrześniu przydzielono do szkoły piątą siłę, jako etatową przewodniczącą Z.H.P. ( Związek Harcerstwa Polskiego) naucz. Tomaszek Zofia. ur. 1932 r. kwalifikowana - po ukończonym Liceum Pedagogicznym.

Z dniem 10.X.1950 – nauczycielka Tomaszek Zofia została przeniesiona do Długołęki pow. Oleśnica. Szkoła została przy czterech siłach nauczycielskich.

Zajęcia w szkole odbywają się normalnie wg planu. Od dnia 4.XII do 23.XII – lekcje w szkole nie odbywają się – szkoła była zamknięta z powodu epidemii szkarlatyny.

Duża liczba dzieci uległa epidemii – chorowała również nauczycielka Lipińska Janina. Wypadków śmiertelnych nie było.

W dniach 17 i 18 stycznia odbyła się wizytacja szkoły przez podinspektora szkolnego Zelgę Stefana.

Rok szkolny zakończono dnia 23 czerwca. Klasę VII ukończyło 26 uczniów. Egzaminów sprawdzających nie było.

Rok szkolny 1951/1952

Zajęcia w szkole rozpoczęto dnia 1 września uroczystością z udziałem rodziców. Do szkoły przyjęto uczniów rocznika 1944 t. j. Pierwszego roku niepodległości po 5-letniej okupacji – uczniów urodzonych w wolnej ojczyźnie. Liczba uczniów na początek roku szkolnego wynosi 165.
Lekcje odbywają się tak samo jak w roku poprzednim na dwie zmiany. Skład osobowy sił nauczycielskich został zmieniony. Przeniesiony nauczyciel Chrobot Tadeusz do Paczkowa p. Oleśnica został zastąpiony przez przydzieloną nauczycielkę Gruszczyńską Agnieszkę ur. 1932 r. - absolwentkę Liceum Pedagogicznego w Lubomierzu. Szkoła nadal jest o 4 siłach nauczycielskich i o 7 klasach normalnych.

Rok szkolny 1952/1953

Rok szkolny rozpoczęliśmy bardzo uroczyście. Po wysłuchaniu audycji radiowej nastąpiła część artystyczna, a następnie podział klas i rozdanie podziału godzin dzieciom.

Cały skład nauczycielski uległ zmianie, zatem szkoła nie bardzo było przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Remontu nie przeprowadzono, mimo że klasy nie były zbyt czyste. Szkoła słabo była zaopatrzona w pomoce naukowe. Brak było globusów, map oraz jakichkolwiek pomocy do fizyki i chemii. Wybrano komitet rodzicielski, który uchwalił składkę po 20 zł od domu na zakup pomocy naukowych. Zebrano 1900 zł – nie wszyscy dali. 1000 zł przeznaczono na pomoce naukowe, a resztę na urządzenie „choinki” dla dzieci. Zakupiono 16 map, globus, piłkę oraz inne potrzebne rzeczy do szkolnej biblioteki oraz 4 sztuki kałamarzy na stoły nauczycielskie.

Szkoła brała czynny udział w przygotowaniach do wyborów do sejmu – udekorowano świetlicę, w której był lokal wyborczy. Wybory odbyły się w listopadzie 1952 roku i przebiegały w miłej atmosferze.

Komitet Rodzicielski postanowił urządzić zabawę, z której dochód także był przeznaczony na „choinkę” dla dzieci. 11.I.1953 roku odbyła się zabawa choinkowa. Uczniowie klasy I otrzymali nagrody w postaci słodyczy, zeszytów i ołówków. W marcu 1953 roku klasa VII przygotowała boisko do siatkówki i koszykówki równocześnie.

29 kwietnia 1953 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji święta 1 maja. Dwa dni później nasza szkoła wzięła udział w obchodach wspomnianego święta w Bierutowie.

25.VI.1953 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. Po rozdaniu świadectw nastąpiło wręczenie nagród dla przodujących uczniów w postaci książek zakupionych przez Komitet Rodzicielski. Na zakończenie odbyła się akademia, którą przygotowali uczniowie naszej szkoły.

Rok szkolny 1953/1954

Dnia 1.IX.1953 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w naszej szkole. Zbiórka odbyła się o godzinie ósmej. Po wysłuchaniu audycji radiowej nastąpiła przemówienie kierownika szkoły, który powitał zebrana młodzież, podkreślając ważność nauki w życiu człowieka i rozwoju Państwa.

11.X.1953 w świetlicy gromadzkiej odbyła się akademia na cześć Wojska Polskiego.

10.I1954 roku podobnie jak w roku ubiegłym odbyła się zabawa choinkowa, na której dzieci otrzymały upominki w postaci słodyczy.

Zakończenie roku szkolnego odbyło się 25.VI.1954 roku. Komitet Rodzicielski ufundował nagrody książkowe dla młodzieży szkolnej. Po części oficjalnej odbyła się zabawa taneczna dla dzieci.

Rok szkolny 1954/1955

Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1.IX.1954 roku o godzinie ósmej. Po części oficjalnej podobnie jak w roku poprzednim odbyła się część artystyczna i zabawa dla dzieci.

Komitet rodzicielski 9.I.1955 roku przygotował choinkę dla dzieci naszej szkoły. W uroczystości wzięło udział 140 dzieci szkolnych, rodzice i młodzież poza szkolna. Dzieci otrzymały upominki, a na zakończenie odbyła się zabawa taneczna. Komitet Rodzicielski zakupił 16 chust harcerskich i proporczych, a przewodnicząca Komitetu wręczyła to wszystko w czasie uroczystości. Zakończenie roku odbyło się bardzo uroczyście. Rano odbył się apel, a następnie wręczenie świadectw. Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się zabawa dla dzieci z częścią artystyczną. Po części artystycznej cała szkoła robiła zdjęcia, a przodownikom za dobrą pracę wręczono nagrody w postaci książek.

Ogólnie od roku 1945 do 1955 było w szkole 598 uczniów. Przez ten okres szkoła zaopatrzyła się w wiele pomocy naukowych, przeprowadzono instalację elektryczną, zradiofonizowano szkołę.

W roku szkolnym 1954/55 dnia 1.I. Nastąpiła reorganizacja granic powiatu i nasza wioska przeszła do powiatu Sycowskiego.

Rok szkolny 1955/1956

 • 1.IX.1955 roku odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego. Na rozpoczęciu byli członkowie Komitetu Rodzicielskiego.
 • Dnia 12.X.1955 staraniem młodzieży harcerskiej odbyła się wieczornica z okazji Dnia wojska.
 • 26.XI.1955 odbyła się uroczysta akademia na 100-lecie śmierci Adama Mickiewicza.
 • 8.I.1955 jak co roku odbyła się choinka szkolna, na której wręczono podarki dla dzieci Kom? Rodzicielski przeznaczył na ten cel 400 zł.
 • 15.IV.1955 odbyło się uroczyste przyrzeczenie harcerskie w świetlicy wiejskiej.
 • 25.VI.1955 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. Rok ten był bardzo ciężki. Atmosfera, jaką wytworzył naucz. Jungiewicz nie była już do zniesienia. Wyniki nauczania też nie były zadowalające. Jest nadzieja, że z chwilą przeniesienia naucz. Jungiewicza atmosfera w szkole zmieni się na lepsze.

Rok szkolny 1956/1957

Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 3.IX.1956 o godzinie ósmej rano w budynku szkolnym. Przedszkole przyszło pożegnać swoich kolegów, którzy w roku szkolnym 1956/57 zaczęli uczęszczać do klasy I. Nastąpiła zmiana personelu nauczycielskiego. Przybyły trzy młode nauczycielski – absolwentki Liceum Pedagogicznego. Dnia 25.XI.1956 odbyło się zebranie Komitetu Rodzicielskiego. Frekwencja jak na Miłowice była bardzo dobra. Wybrano nowy Komitet, w którego skład weszło 16 osób. Przewodniczącą Komitetu po raz trzeci została ob. Moś Helena.

W tym też dniu odbył się karnawał harcerski, w którego przygotowanie drużyna włożyła wiele pracy. Zabawa przy adapterze trwała do 22.00

6.I.1957 roku staraniem Komitetu Rodzicielskiego odbyła się choinka. Wszystkie dzieci otrzymały podarki ufundowane przez Kom. Rodz.

9.IV.1957 roku uczniowie klas starszych wyjechali na wycieczkę do Gdyni, Gdańska i Warszawy. Kl VII wzięła udział w 100%.

1.VI.1957 roku Dzięki Kom. Rodz. urządzono „Dzień Dziecka”. Dzień ten rozpoczął się od wystąpienia dzieci szkolnych, później nastąpiło wręczenie podarków, a na zakończenie odbyła się zabawa taneczna.

1.VII.1957 roku zaczynamy grodzić szkołę. Wioska opodatkowała się po 50zł od pełnych gospodarstw, a po 25 od mniejszych gospodarstw. Kom. Rodz. udzielił kilka zabaw, a zebraną gotówkę przeznaczył na ogrodzenie. Prace postępowały naprzód. W sierpniu Rada udzieliła nam ze swojego funduszu na poparcie czynu społecznego 7 000zł Kom. Rodz. 2 500zł, a wioska zebrała na zaplanowane 5 000zł – 3 000zł.

Rok szkolny 1957/1958

1.IX.1957 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Ogólna liczba dzieci wynosiła 145.

Skład grona nauczycielskiego był następujący:

 • Ossolińska Pelagia – kierownik szkoły
 • Gryź Irena
 • Urbanik Stanisława
 • Twardziak Celina

Ukończyliśmy w tym roku ogrodzenie szkoły, ale tylko to, które było zaplanowane, bo na kompletne brakło nam gotówki.

Rok szkolny 1958/1959

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło 3.IX.1958 roku. Skład grona nauczycielskiego częściowo się zmienił i uległ zwiększeniu, ponieważ nasza szkoła otrzymała piątego nauczyciela.

Skład grona naucz. był następujący:

 • Ossolińska Pelagia – kierownik szkoły
 • Gryź Irena
 • Twardziak Celina
 • Materac Edward
 • Dubowiecki Władysław

Ogólna liczba dzieci wynosi 154.

3.XII.1958 roku nasza szkoła wyjechała autokarem na 3-dniową wycieczkę do Zakopanego. Wycieczka ta była bardzo udana.

W tym roku szkolnym zakupiliśmy telewizor, ale jest z nim wiele kłopotów, bo miejscowa młodzież uważa, że to ona jest jego gospodarzem.

W tym roku mamy budować nową szkołę, ponieważ dzieci jest duża pomieszczenie nie ma odpowiedniego. Ponieważ nasz działka jest za mała Rada gromadzka obiecała dać inną, ale Inspektorat Oświaty musi wystąpić z pismem. Mamy bardzo mało sal lekcyjnych, bo tylko 2, a reszta to są sale wypożyczone i często nie nadają się do użytku szkoły.

Uczniów, którzy do tej pory ukończyli klasę VII było 202. Do średniej szkoły poszło tylko 12. Rodzice zasadniczo mało interesują się nauką szkolną swoich dzieci. Są one często wykorzystywane, jako siła robocza w gospodarstwie.

Do chwili obecnej w szkole było 1988 dzieci.

Rok szkolny 1959/1960

3.IX.1959 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. W składzie grona nauczycielskiego nastąpiła pewna zmiana odeszli: naucz. Materac i naucz. Twardziak.

Liczba uczniów wynosiła 154.

W styczniu staraniem Kom. Rodz. zorganizowano w szkole choinkę.

.VI.1960 roku szkoła przygotowała uroczysta akademie z okazji „Dnia Dziecka”. Komitet urządził przyjęcie. Była ładna pogoda, więc ustawiono stoły na podwórzu szkolnym i po występach dzieci wspólnie zjadły przygotowany przez Kom. posiłek.

Zakończenie roku szkolnego odbyło się 23.VI.1960 roku również bardzo uroczyście. Z Inspektoratu Oświaty przybył pan insp. Kabza, który wygłosił przemówienie do dzieci, następnie opiekunowie klas zabrali swoje klasy i rozdali świadectwa.

Rok szkolny 1961/1962

Nauka rozpoczęła się 1.IX.1960 roku w starym składzie, ponieważ nie było żadnych zmian w gronie naucz. Liczba dzieci w tym roku 165.

Rok szkolny 1963/1964

Rok szkolny 63/4 zaczął się 3 września. Jest to pierwszy rok reformy szkolnej i kl. V jest klasą zbiorczą, dlatego dzieci z Gołębic przyszły do klasy V do Miłowic, jako szkoły zbiorczej.

Rok szkolny 1964/1965

1.IX.1964 roku rozpoczęliśmy naukę w klasach pięknie odnowionych. Duża liczba uczniów przyszła do naszej szkoły z Lipki. Ogółem uczniów jest 206. Nauka odbywa się w pięciu izbach szkolnych, na dwie zmiany. Klasy są przepełnione (po 40 uczniów w klasie). Pocieszamy się jednak myślą, ze niedługo z radosnym gwarem przeprowadzimy się do nowej szkoły, wyposażonej w pomoce
i z dużą ilością miejsca.

Zmieniło się i powiększyło grono nauczycielskie; jest nas aż 7.

 • Pelagia Ossolińska – kierownik szkoły
 • Eugenia Jakubów
 • Leokadia Michalska
 • Henryka Śliwiak
 • Mirosława Obiegły
 • Marian Kowalski

13.X.1964 roku odbyła się w świetlicy w Miłowicach akademia z okazji XXI rocznicy powstania Wojska Polskiego. Przyjemnie wypadła część artystyczna. W nagrodę za nią uczniowie bawili się przy adapterze.

Rok szkolny 1965/1966

Naukę w roku szkolnym 65/6 rozpoczęło w naszej szkole 203 dzieci. Do naszej szkoły w tym roku przybyła jeszcze Lipka. Nowa szkoła nie jest jeszcze wybudowana, ale prace przebiegają planowo. I w roku szkolnym 66/7 będziemy mogli się przenieść do nowego budynku.
6.VI.1966 odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego w fundamenty szkoły. Szkoła będzie miała nazwę Al. Zawadzkiego. Już zwozi się pomoce i sprzęt na wyposażenie nowej szkoły. Są kłopoty z wo9dą. Cała wieś zobowiązała się dowozić wodę na budowę po 2 tys litrów od gospodarstwa.

Mieszkańcy wsi nie są jednak specjalnie zadowoleni z budowanej szkoły. Uważają, że jest za wąska, stoi tyłem do szosy i nie zaspakaja potrzeb szkoły zbiorczej. Brak sali gimnastycznej, brak pomieszczenia na świetlicę i dożywianie dzieci.
20.IX.1966 - szkoła rośnie, jest już pod dachem. Budynek jest długi, ale wąski. Ogrodzono siatką całe podwórze i boisko szkolne. Wnętrze szkoły będzie bardzo przyjemne i ładne. Zachodzi jeszcze potrzeba budowy domu dla naucz.

Jest już zaprojektowany budynek 2-rodzinny. Będzie on budowany również z funduszów JFBS i w czynie społecznym.

Brak dokładnych danych z okresu 1967-1972

Rok szkolny 1972/1973

 • 1.IX.1972 r. Zmiana na stanowisku kierowniczym, dyrektorem szkoły z dniem 1.IX.1972 został Spólny Leonard.
 • 15.X.1972 roku pokryto część dachu szkoły, naprawiono piece, CO oraz wykopano nową studnię z dostateczną ilością wody i przywrócono do stanu czynności ubikacje w szkole.
 • 10.XII.1972 r. Wybudowano wiatę na rowery.
 • W dniu 2 czerwca w naszej szkole obchodzone było Święto Sportu, które zostało połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Rok szkolny  1974/1975

Z dniem 1 września nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Został nim Drop Bolesław, który przybył do tutejszej miejscowości z woj. Kieleckietgo wraz z żoną Marią, która również podjęła pracę nauczycielki w tutejszej szkole. Skład grona nauczycielskiego uległ częściowej zmianie i przedstawia się następująco:

 • Cichosz Stanisław
 • Drop Maria
 • Kapa Zofia
 • Góraj Teresa
 • Konieczna Barbara
 • Grodecka Walentyna
 • Wierzbicki Ryszard, który jest na stanowisku ZSRR

W punktach filialnych nadal pozostali Ci sami nauczyciele:

W Lipce:

 • Kierownik Filii Kędziora Henryk
 • nauczycielka – Kędziora Maria

W Gołębicach: Kierownik filii Janik Eugenia

1.IX.1974 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie4 roku szkolnego 1974/1975. Na uroczystość przybyły dzieci szkolne, rodzice oraz goście I sekretarz K G Tow. Kowalski Marian i była kierowniczka szkoły Ossolińska Pelagia. Liczba uczniów w szkole wynosi 228.

10.IX.1974 r. odbyło się uroczyste przyrzeczenie uczniów klasy I na które złożyło się obok przyrzeczenia, życzenia dyrektor szkoły dla dzieci klasy I i klas starszych oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów.

14.X.1974 z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się uroczysta akademia w czasie, której dzieci przedstawiły okolicznościowy program artystyczny oraz wręczyły kwiaty wszystkim nauczycielom. Życzenia dla grona nauczycielskiego i wiązanki kwiatów łożyli – Wizytator Zdulski, Naczelnik Gminy Zatoński i I Sekretarz K G. Kowalski.

W dniach od 21.X do 10.XII 1974 była przeprowadzona wizytacja szkoły przez zespół wizytatorów pod kierunkiem z-cy inspektora mgr. I. Wasilkowskiego. Wizytacja dotyczyła całokształtu działalności szkoły w okresie 1973-1974.

Jesienią 1974 roku uczniowie i rodzice wykonali szereg prac społecznie – użytecznych: wybetonowanie placu pod wiatą rowerową, wyłożenie płytkami chodnikowymi placu pod częścią budynku szkolnego, urządzenie zastępczego boiska do gier i zabaw.
W dniach 2-5 października była jesienna przerwa w nauce na prace społeczne3. Uczniowie z klas starszych pomagali w wykopkach buraków w PGR Lipka i w wykopkach ziemniaków z SKR Dz. Kłoda.

W październiku z okazji Miesiąca Oszczędności odbyła się wieczornica dla dzieci połączona ze Zgaduj – Zgadulą oraz akademia oszczędnościowa dla rodziców. Uroczystość przygotowała kol. Maria Drop.

Rok szkolny  1975/1976

21 sierpnia 1975 roku nastąpiła uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Zwiększyła się liczba klas – oddziałów gdyż podzielono klasę VII na dwie klasy VIII oraz zorganizowano całoroczne ognisko przedszkolne w liczbie 18 godz. tygodniowo. Skład grona nauczycielskiego nie uległ zmianie, jedynie pan Wierzbicki po ukończeniu kursu ZSRR został przeniesiony do Dziadowej Kłody.

W miesiącu październiku dokonano remontu jednego pieca, CO w kotłowni oraz zainstalowano jeden piec nowy wykonany przez Saletę Bronisława z Sycowa. W czasie wakacji wyłożono płytki PCW w pokoju nauczycielskim oraz pomalowano cały hol szkolny.

30.IX.1975 roku odbyło się uroczyste przyrzeczenie i pasowaniu na uczniów dzieci z klasy I. Na uroczystość tę złożyły się: przemówienie dyr. szkoły, pasowanie na uczniów, próba sprawności, przyrzeczenie, występy artystyczne oraz wręczenie wypominków i tarcz szkolnych dzieciom. Do dzieci przemówił również z-ca dyr. gminnego pan Władysław Dubowiecki. Na zakończenie tej uroczystości była wspólna herbata dla dzieci i zaproszonych gości.

25 października odbyła się uroczysta impreza o tematyce oszczędnościowej, którą przygotowało SKO pod opieką p. Marii Drop. Wyróżniający się członkowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Dziadowej Kłodzie.

26 listopada odbyła się w szkole uroczystość harcerska – przyrzeczenie harcerskie i złożenie obietnicy zuchowej. Na uroczystej zbiórce zebrali się wszyscy harcerze i zuchy z Miłowic oraz zuchy z Lipki i Gołębic.

Na uroczystość tą przybyli: Z-ca dyr. gminnego Władysław Dubowiecki, Instruktor Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Tow. Florian Bieniek, Komendant Gminnego Związku Drużyn hm – Zdzisława Luniak, Komendant hufca Syców Dh phm. E. Goś, Kwatermistrz Hufca Syców dh phm Bogdan Tronina.

W miesiącu grudniu 1975 roku odbył się w szkole uroczysty apel z okazji Dnia Górnika, ponadto odbyły się Andrzejki, które przygotowali uczniowie klas VIII oraz Święto patrona szkoły, na które złożyło się: uroczysty apel i przypomnienie uczniom życia i działalności Aleksandra Zawadzkiego, część artystyczna i pełnienie wart przy popiersiu Patrona szkoły.

W dniu 10.I.1976 roku odbyła się w szkole uroczystość choinki noworocznej, na którą złożyło się: powitanie przez dyrektora szkoły, przybyłych rodziców, zaproszonych gości i dzieci szkolne, którym złożone zostały życzenia noworoczne. Życzenia dla dzieci i rodziców złożył również Samorząd Uczniowski. Następnie odbyły się występy artystyczne, skecze, tańce oraz występ zespołu muzycznego założonego przez uczniów naszej szkoły.

Zespół ten prowadzony jest od listopada 1974 roku przez dwóch muzyków z Wrocławia i po rocznej pracy dał bardzo ładny koncert. W przygotowaniu uroczystości brały udział organizacje uczniowskie, a mianowicie Samorząd Uczniowski, SKO, ZHP, koło artystyczne oraz wszyscy nauczyciele.

W b. r. szkolnym prowadzone było po raz pierwszy całoroczne ognisko przedszkolne z liczbą dzieci 30. Ognisko prowadzone było przez 4 dni w tygodniu po cztery i pół godziny dziennie, czyli 18 godzin tygodniowo. Wychowawczynią w ognisku była nauczycielska Zofia Kopa.
W ciągu roku szkolnego uczniowie aktywnie uczestniczyli w pracach społecznych i wiele godzin przepracowali przy zebraniu ziemniaków w PGR Stradomia Dolna, przy zbieraniu kamieni w PGR Lipka i przy sadzeniu lasu w Leśnictwie Dziadów Most. Również w czasie godzin prac społecznych uczniowie wykonali 10 ławek z desek, które otrzymano z zerżniętych topoli. Wszystka robocizna z tym związana wykonana była w czynie społecznym.

W miesiącu maju 1976 zorganizowano 3 wycieczki krajoznawcze do następujących miejscowości:

 • 1-dniowado Wrocławia dla kl. I i II
 • 2-dniowa do Jeleniej Góry dla kl. III i IV
 • 4-dniowa do Oświęcimia, Krakowa, Wieliczki i Zakopanego dla kl. V-VIII;

oraz dwie wycieczki zawodoznawcze do Sycowa zostały zorganizowane dla uczniów kl. VII i VIII.

Koszty wycieczek w całości pokryli rodzice.

Rok szkolny 1976/1977

Rok szkolny 1976/1977 rozpoczęto w uszczuplonym składzie grona nauczycielskiego, a mianowicie Pani Janik Eugenia przeniosła się do Międzyborza – kierownik punktu filialnego w Gołębicach. Następnie w pierwszych dniach września kolejny kierownik punktu filialnego w Gołębicach – Pan Henryk Kędziora przeniósł się do pracy w Komitecie Gminnym PZPR w Dziadowej Kłodzie. W punktach filialnych pozostawiono tylko klasy I-III o jednym nauczycielu.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się 23 sierpnia 1976 r. Liczba uczniów w całej szkole wynosi 211, a w samych Miłowicach 156. Po raz pierwszy utworzono samodzielną klasę I. Łączne pozostały tylko klasy II-III.

Podobnie jak w uprzednim roku szkolnym tak i w tym w szkole miały miejsca takie wydarzenia jak: prace społeczne w czasie przerwy jesiennej, uroczystość przyrzeczenia i pasowania na ucznia, wieczornica zorganizowana przez SKO, choinka noworoczna, Międzynarodowy Dzień Kobiet, uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa, święto sportu. Dzień Dziecka. W dniu 22 maja 1977r. W dziadowej Kłodzie odbyła się uroczystość pod nazwą Niedziela Przyjaźni. Nasza szkoła pod kierunkiem nauczycielki Marii Drop przygotowała ciekawą część artystyczną.
Od dnia 14 lutego 1977r. rozpoczęłą się dalsza część budowy sali gimnastycznej przez PBK z Sycowa już, jako inwestycji planowej. Fundamenty zbudowano w latach 1973/1974 i w styczniu 1975r. Przerwano prace.

W dniu 5 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz ślubowanie absolwentów szkoły w liczbie 20 osób. Wszyscy uczniowie klasy VIII ukończyli szkołę.

Rok szkolny 1977/1978

Nowy rok szkolny rozpoczęto w dniu 22 sierpnia. Skład grona nauczycielskiego uległ niewielkim zmianom. Od marca 1977 r. pracuje w tej szkole Ob. Dubowiecki Władysław, nauczycielka Cichosz Teresa przebywa na urlopie macierzyńskim od grudnia 1976, w ramach 7 godzin ponadwymiarowych zatrudniono w szkole Ob. Kędziorę Henryka – pracow. KG PZPR. W filii pozostali Ci sami nauczyciele. Rok szkolny rozpoczął się 1 września 1977 roku.

30.IX Odbyło się ślubowanie i pasowanie na ucznia dzieci kl. I.

W dniu 12.X. Odbyła się w szkole akademia z okazji Dnia Wojska Polskiego.

W tym roku szkolnym miały też miejsce inne uroczystości, np.:

 • wieczornica SKO,
 • akademia z okazji 60 rocznicy Rewolucji Październikowej,
 • choinka szkolna,
 • spotkanie matek z okazji Dnia Kobiet
 • oraz inne święta.

W dniu 10 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Absolwenci złożyli serdeczne podziękowanie dyrekcji szkoły, nauczycielom i rodzicom.

W okresie wakacji szkoła została wyposażona w meble oraz zostały odświeżone oba budynki szkoły.

Rok szkolny 1978/1979

Nowy rok szkolny rozpoczęto przy częściowej zmianie obsady kadrowej i stopniu organizacyjnym szkoły.

Obsada kadrowa:

 • Bolesław Drop – dyrektor szkoły, specjalność historia
 • Maria Drop – matematyka
 • Henryk Kędziora – naucz. Początkowe i wf
 • Władysław Dubowiecki – biologia
 • Zofia Kopa - naucz. Początkowe
 • Barbara Konieczna – fizyka
 • Teresa Cichosz – historia
 • oraz nowozatrudnieni:
  • Tadeusz Polosak – polonista
  • Krystyna Marzecka – rusycystka na pół etatu.

W okresie zimowym ekipa budowlana z kombinatu PGR Boguszyce wznowiła prace budowlane w pomieszczeniach kuchni i klas lekcyjnych obok sali gimnastycznej Prace przerwano w maju następnego roku.

W dniach 2-5 maja odbyła się wycieczka dp Trójmiasta dla dzieci klas V-VIII oraz w dniach 18-19 odbyła się wycieczka do Chorzowa dla dzieci z klas II-IV.W dniu 9 czerwca zakończono uroczyście rok szkolny. Wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy

Rok szkolny 1979/1980

Nowy rok szkolny rozpoczęto przy częściowej zmianie składu nauczycielskiego i niewielkich zmianach organizacyjnych.

W tym roku szkolnym odbyły się następujące uroczystości:

 • uroczystość poświęcona 40 rocznicy napaści Niemiec na Polskę
 • święto szkoły i przyrzeczenia klas I
 • Dzień Wojska Polskiego
 • Dzień Nauczyciela
 • Rocznica Rewolucji Październikowej
 • Choinka noworoczna
 • Dzień kobiet
 • 1 Maja
 • Dzień Matki
 • Dzień Dziecka i święto sportu

Uczniowie brali udział w olimpiadach i konkursach gminnych oraz rejonowych, gdzie odnosili zadowalające wyniki.

Zakończenie roku szkolnego odbyło się 7 czerwca. Promocję otrzymało 226 uczniów w tym z ocenami niedostatecznymi 10 uczniów. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 2 absolwentów i 14 uczniów.

Rok szkolny  1980/1981

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy przy niewielkich zmianach kadrowych i organizacyjnych. Podobnie jak w ubiegłym roku i w tym w szkole miało miejsce wiele uroczystości. W dalszym ciągu trwały prace budowlane (z przerwami) przy rozbudowie szkoły. W listopadzie 1980 roku ukończono i oddano do użytku I pietro, gdzie znalazły się 2 sale lekcyjne do zajęć dydaktycznych.

W dniu 11 czerwca zakończono uroczyście rok szkolny. Na 238 uczniów promocję otrzymało 226.

Rok szkolny 1981/1982

Podobnie jak w ubiegłym roku obsada kadrowa uległa niewielkim zmianom. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolne odbyło się 1 września.
Jesienią tego roku szkoła otrzymała nowe stoliki i krzesła dla 4 oddziałów oraz dokonano remontu 4 sal lekcyjnych – zamieniono stare płytki PCW na nowe. Wybudowano też nowy zasyp opału oraz dwa śmietniki. Umeblowano nowym sprzętem pokój nauczycielski oraz nowe pomieszczenia kancelaryjne i wyłożono wykładziną podłogową.

Od 13 grudnia do 4 stycznia były ferie szkolne.

W miesiącu maju zorganizowano wycieczkę 4 dniową dla 41 uczniów z klas V-VIII do Krakowa, Wieliczki i Zakopanego. W planie było też zwiedzanie Pienin oraz przepływ po Dunajcu.

Szkołę ukończyło31 absolwentów t.j. 100% uczniów kl. VIII. Wychowawczynią była P. M Drop Świadectwa z wyróżnieniem otrztymało 2 uczniów.

Rok szkolny 1982/1983

Inauguracja roku szkolnego odbyła się 1 września. Grono nauczycielskie powiększyło się o trzy osoby. Pracę w tej szkole rozpoczęły panie: Danuta Kula, Anna Dudek, Anna Kozan.

W tym roku szkolnym, poza świętami obchodzonymi, co roku Komitet Rodzicielski zorganizował wieczorek sylwestrowy na sali gimnastycznej, z którego dochód przeznaczono na dopłatę do ogrodzenia do szkoły.

Rok szkolny 1983/1984

Rok szkolny rozpoczął się 1 września 1983 roku przy istotnych zmianach organizacyjnych. Zaczął obowiązywać 18 godzinny tydzień pracy przy wolnych sobotach.

Grono nauczycielskie powiększyło się o następujących nauczycieli:

 • Drop Krystyna,
 • Nowak Zdzisław,
 • Symełka Wioletta,
 • Okoń Janina,
 • Kotarska Barbara i
 • Kowalska Beata.

W ciągu roku odbyło się szereg imprez, akademii z okazji Dnia Wojska, Dnia Nauczyciela, choinka noworoczna z orkiestrą, akademia na Dzień Kobiet i Dzień Dziecka.

W ciągu roku zorganizowano kilka wycieczek: do Oświęcimia i Rogoźnicy, do Wrocławia dla klas młodszych oraz do poznania dla klas starszych.

Na zakończenie roku szkolnego uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę nauczyciela p. Władysława Dubowieckiego. W tym roku szkolnym opuściło szkołę 29 absolwentów, a świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 6 osób.

 

do góry