Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Oświata/Szkoła Podstawowa w Radzowicach

Szkoła Podstawowa w Radzowicach

Dane adresowe znajdziesz profilu na Facebooku.

Historia SP w Radzowicach

Szkoła Podstawowa w Radzowicach rozpoczęła działalność 15 kwietnia 1947 roku, kiedy to „objęła czynności nauczycielskie” Maria Skulska. Stan uczniów wynosił 63. Placówka borykała się z poważnymi trudnościami; do szkoły przybyły dzieci, które znalazły się w klasach III – IV, nie przechodzące poprzednio żadnych klas bądź chodziły pół roku lub rok. Brakowało podstawowych podręczników szkolnych i zeszytów. Dzieci przybyły z różnych stron Polski- z woj. wieluńskiego, sieradzkiego, poznańskiego, a także z okolic Nowego Targu , z Poznania , Lwowa i Warszawy. Sprawiały niemało trudności wychowawczych. Największym „złem na terenie szkoły była demoralizacja i częste kradzieże, co kierownictwu szkoły po pewnym czasie, w wielkim trudzie udało się zwalczyć”

1 maja 1947 r. uroczyście obchodzono święto, dzieci wysłuchały w tym dniu pogadanki o święcie ludu polskiego.

Rok szkolny 1947/48

Nauczycielka M.Skulska pełniła obowiązki kierownika szkoły. W tym roku przybyła do szkoły druga nauczycielka Halina Lewandowska. Stan dzieci w szkole wynosił 68 uczniów. Do szkoły uczęszczali uczniowie klas I - IV.

W październiku odbyła się uroczysta akademia w związku z „miesiącem kulturalnej wymiany z ZSRR” , na którą złożyło się przemówienie kierownika szkoły i deklamacje dzieci. 1 maja młodzież ze szkoły wzięła udział w pochodzie w Bierutowie, natomiast 3 maja – w Dniu Oświaty, urządzono zbiórkę - zebrano 1581 złotych. 28 maja zorganizowano także zbiórkę na PCK – zebrano 225 zł.

 

Rok szkolny 1948/49

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły wzrosła do 69. 27 września odbyła się wycieczka do Wrocławia na Wystawę Ziem Odzyskanych. 10 listopada tego roku „ otwarto kurs dla analfabetów”. Było ich 18.

15 grudnia odbyła się uroczystość z okazji zjednoczenia partii.

W maju szczepiono dzieci przeciw gruźlicy w udostępnionym budynku Szkoły Podstawowej w Miłowicach. Uroczyste zakończenie roku szkolnego miało miejsce dnia 28.VI w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Rok szkolny 1949/50

Stan dzieci w szkole – 66 uczniów Klasa I – 12 Klasa II- 19 Klasa III – 20 Klasa IV- 15 Klasa V- 6.  Uczą dwie nauczycielki: M.Skulska, C.Lewandowska.

2 października odbył się wiec w sprawie pokoju „zwołany przez kierownika szkoły”. Na wiecu przemawiał Wacław Skulski, który „ zobrazował zebranym okropności wojny, wzywał zebranych do walki o pokój poprzez pracę , braterstwo, zwartość społeczną ”.Zebrani uchwalili rezolucję:” My zebrani na wiecu przyrzekamy stać na straży pokoju poprzez pracę, podporządkowanie się wszelkim rozporządzeniom rządu i PZPR”.

13 X w świetlicy Straży Pożarnej w Radzowicach miał miejsce „ uroczysty obchód ku czci przyjaźni polsko – radzieckiej”.

16 listopada odbyła się uroczysta akademia ku czci Aleksandra Puszkina. Odczytano kilka wierszy poety w tłumaczeniu Tuwima. „5 grudnia klasa V pisała list do dzieci radzieckich”. 21 grudnia 1949 r. o godzinie 18 w świetlicy odbyła się uroczysta akademia z okazji 70- lecia urodzin Józefa Stalina. 28 marca 1950 r. o godzinie 18 w szkole odbył się egzamin dla analfabetów. Zapisanych było 17 , do egzaminu przystąpiło 4.

30 maja 1950 r. w świetlicy Straży Pożarnej odbyła się akademia z okazji Święta 1 Maja, w której uczestniczył sołtys wsi Idczarz i przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego – Stanisław Biskup.

Rok szkolny 1950/51

Liczba dzieci w szkole – 65. Klasa I-10, II-12, III-13, IV-19, V-11. 30 grudnia 1950 r. odbyła się zbiórka na „Towarzystwo Szkół Wyższych”. Zebrano 21 zł 30 gr.

22 stycznia 1951 r. przeprowadzono pogadankę na temat postaci Lenina - „wodza postępowej ludzkości i przyjaciela mas pracujących Polski” 27.IV odbył się egzamin dla analfabetów- wszyscy w liczbie 10 zdali.

Rok szkolny 1951 /52

Liczba dzieci w szkole – 58. Klasa I-7, II-11, III-13, IV-12, V-15.

3 marca 1953 r.- uczniowie wszystkich klas pisali listy do prezydenta Bieruta z „życzeniami 60- lecia jego urodzin”.

Rok szkolny 1952/53

Liczba uczniów – 50. Klasa I- 9, kl. II – 8 , kl. III 10, kl. IV 17, kl. V – 16

7.XI.- uczczenie 35 Rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej.

7 marca- Akademia z powodu śmierci Józefa Stalina.

Rok szkolny 1953/54

Liczba dzieci- 61. Klasa I- 19, kl. II – 8 , kl. III-9, kl. IV-11, kl. V – 14.

15 lutego 1954 r.— „założenie Spółdzielni Produkcyjnej im. „Batalionów Chłopskich” w naszej gromadzie”.

Rok szkolny 1954/ 55

Liczba uczniów – 60. Klasa I- 17, kl. II – 18 , kl. III -9, kl. IV -11, kl. V – 5.

7 września – zwiedzanie wystawy rolniczej w Oleśnicy. „ Zapoznano dzieci z dorobkiem X- lecia Polski Ludowej ”.6.XII- „uroczystość „Dziada Mroza” w szkole, obdarzenie wszystkich dzieci paczkami”.1 stycznia wieś Radzowice została włączona do powiatu Syców.

Dorobek X- lecia szkoły – ukończyło naukę 561 dzieci, w tym 3-ukończyło studia wyższe, średnie- 18, szkoły oficerskie-2.

Kursy analfabetów – 1949 - 18 uczestników ,1950 – 4, 1951 – 16. W 1951 roku analfabetyzm we wsi zlikwidowano.

Rok szkolny 1955/ 56

Liczba dzieci 63. Klasa I- 18, kl. II – 15 , kl. III -13, kl. IV -8, kl. V – 9. 26 listopada – Akademia poświęcona uczczeniu roku mickiewiczowskiego .9.II- zawieszenie nauki w szkole od 9-18 II z powodu silnych mrozów. 16.III- akademia żałobna z powodu śmierci B.Bieruta.

Rok szkolny 1956/57

Liczb dzieci – 63. Klasa I- 21, kl. II – 18 , kl. III -12, kl. IV -16, kl. V – 5,VI-11.

„Z dniem 1 września 1956 r. została zmieniona organizacja Szkoły Podstawowej w Radzowicach, otwarto klasę VI”. Z powodu braku miejsc w budynku szkoły, jedna z klas mieści się w odległym o 300 m „pałacu”.

Powiększyła się siła nauczycielska o Mirosławę Pisałę”. 8 maja- wycieczka szkolna do Warszawy, Gdyni i Gdańska, udział 15 dzieci z kl. IV-VI. 28.VII- nauczycielka C. Lewandowska otrzymała z komisji rejonowej kwalifikacje zawodowe.

Rok szkolny 1957/58

Liczb dzieci – 92. Klasa I- 20, kl. II – 17 , kl. III -15, kl. IV -12, kl. V –14,VI-8, VII-6. „Z początku roku 1957 powstał plan utworzenia klasy VII.

W niesłychanych trudnościach (nikt nie chciał odstąpić pokoju na klasę) wynaleziono lokal w odległości 0,5 km od macierzystej szkoły). Dołączyli następujący nauczyciele: Anna Marchewicz i Zdzisław Skuza.

5-8 maja- sadzenie lasu. 21 VI- „zakończyło rok szkolny 7 absolwentów: 3 chłopców poszło do szkoły zawodowej, 4 dziewczęta pozostały w domu”.

Rok szkolny 1958/59

Ilość dzieci – 97 „Siła nauczycielska – 2 niewykwalifikowanych –A. Marchewicz i S.Bakalarz, 2 wykwalifikowanych – M.Skulska i C.Lewandowska”.

10.X.- rozpoczęto budowę skrzydła szkoły: 2 klasy, kancelarię i korytarz.

Od 1947 r. do 1960 uczyło się w szkole 997 uczniów.

Rok szkolny 1959/60

Liczb dzieci – 103. Klasa I- 17, kl. II – 16 , kl. III -16, kl. IV -16, kl. V –14,VI-10, VII-14.

Nauczycielki: M.Skulska i C.Lewandowska przenoszą się do szkoły w Zawadzie.

Od 1 sierpnia kierownikiem szkoły została Jadwiga Sałagaj a nowym nauczycielem Antoni Antonów.

Rok szkolny 1960/61

15 sierpnia 1960 r. „ nastąpiła zmiana grona nauczycielskiego, na miejsce A. Marchewicz przybyła Zofia Gąsior.

20.VI- sadzenie lasu przez młodzież szkolną. Zarobione 1980 zł przeznaczono na zakup pomocy naukowych.

Rok szkolny 1961/62

20 września 1961 - akademia z okazji odbudowy Warszawy.

20 maja 1962 r. „odbyły się powiatowe rozgrywki w piłkę ręczną dziewcząt. Szkolna drużyna dziewcząt zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę – komplet strojów sportowych.”

Rok szkolny 1962/63

Liczba uczniów w szkole-118. „Pierwszy rok realizacji reformy rolnej. Z dniem 15 sierpnia 1962 roku kierownikiem szkoły został Władysław Burzała. Jadwiga Bakalarz przeniosła się na równorzędne stanowisko do szkoły w Dziadowym Moście. Stanisław Bakalarz przeniósł się również do tej szkoły. Na jego miejsce przyszła nowa nauczycielka Maria Burzała”.

Rok szkolny 1963/64

Liczba uczniów w szkole-112. 24 września – „pomoc uczniów przy zbieraniu ziemniaków w Lipce. Zarobiono 2.090 zł.”

25 września 1964 r. -. została wykonana dokumentacja na ogrodzenie budynku i boiska.

30 listopada zostały ukończone prace przy ogrodzeniu szkoły. Prace malarskie wykonał miejscowy rolnik Antoni Piórkowski. Pozostałe prace wykonał pan Sowa.

10 marca 1964 roku- przeprowadzono szkolne zawody z matematyki uczniów klas VII.” Prace oceniono ogólnie dostatecznie. Najlepszą nagrodzono długopisem dwukolorowym” Na 112 uczniów aż 105 było członkami SKO.

12 maja 1964r – „zachorował kierownik szkoły Władysław Burzała, który w bieżącym roku już nie będzie pracował”. Zastępstwo na czas nieokreślony powierzono Marii Burzale.

Rok szkolny 1964/65

Liczba uczniów w szkole-109. Trzeci rok reformy szkolnej- rok obchodów XX- lecia Polski Ludowej. 7 września 1964- „w związku z wyjazdem Zofii Gąsior do Anglii na okres około 3 miesięcy Inspektor Oświaty zatrudnił w naszej szkole nauczyciela niewykwalifikowanego Józefę Polańską”.

19.X. - nauczyciel Antoni Antonow otrzymał dyplom ukończenia 3- letniego Zaocznego Studium Nauczycielskiego w Opolu, kierunek rysunek, prace ręczne. 1 grudnia 1964 roku- nauczycielka Zofia Gąsior powróciła z Anglii. Szkoła rozpoczęła pracę z 4. nauczycielami.

W miesiącach kwietniu i maju szkoła urządza ogródek geograficzny wg projektu M.Burzały. 23.VI- trwają prace przy konserwacji ogrodzenia, płotów dekoracyjnych i bramek na boisku. Urządzono boisko szkolne.

Rok szkolny 1965/66

1 września 1965 r.- „w szkole rozpoczęła pracę nowa nauczycielka – Kazimiera Staniszewska- absolwentka Liceum Wychowawczym- Przedszkola”.

Liczba nauczycieli 4, ogólna liczba dzieci 107. Nauczycielka Maria Burzała ukończyła Zaoczne Studium Nauczycielskie – kierunek geografia.Z powodu choroby kierownika szkoły W.Burzały zastępuje go M. Burzała. Antoni Antonow również choruje, więc szkoła funkcjonuje na klasach łączonych z 3 nauczycielami. Na zastępstwo przydzielono Krystynę Dębowską. W kwietniu z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego wykonano dekorację – sadząc około 1000 sztuk kwiatów w ogródkach kwiatowych i w skrzynkach, które ustawiono w oknach.

Rok szkolny 1966/67

Liczba uczniów w szkole-113. Piąty, ostatni rok reformy szkolnictwa. Ostateczne wprowadzenie klasy ósmej. Pracę w szkole rozpoczyna Maria Dulska – absolwentka SN w Kaliszu- kierunek biologia i wychowanie fizyczne. Pracę podjął także Zbigniew Hebisz. 27 września - odbyła się akademia z okazji Miesiąca Odbudowy Warszawy. 4 lutego odbył się pogrzeb kierownika szkoły W.Burzały.1967/68

Nowym kierownikiem szkoły zostaje Martyniszyn Kazimierz. Do grona nauczycielskiego należą: A.Antonów, H.Martyniszyn, Z.Prętka, M.Dulska, L.Supergan.

Rok szkolny 1968/69

2 września 1968 r.- rok szkolny rozpoczęto przemówieniem kierownika szkoły Kazimierza Martyniszyna. Nauczycielkę Leokadię Supergan zastępuje Zdzisław Winnicki. 16 lutego1969 r.- rozpoczął się remont szkoły- budowa kotłowni, mieszkań nauczycielskich, centralnego ogrzewania. 12 lipca – nastąpiły zmiany w gronie nauczycielskim. Maria Dulska przeniosła się do Szkoły nr 2 w Sycowie. W zastępstwie uczyli: J. Ossoliński, Z. Winnicki, E. Kopeć.

Rok szkolny 1969/70

Liczb dzieci – 113. Klasa I- 6, kl. II – 14 , kl. III -17, kl. IV -14, kl. V –14,VI-17, VII-14, VIII-17.

Nauczyciele: K.Martyniszyn, W. Martyniszyn, A.Antonów, L. Superman, Z. Luniak, J.Dwornikowski.

W szkole trwa generalny remont. Klasy urządzono w 3 budynkach: w świetlicy wiejskiej, w budynku w którym znajduje się sklep, w budynku Jana Skupienia.

11 czerwca odbył się Turniej Wsi między Radzowicami a Ślizowem. W turnieju brała udział cała wieś. Było wiele konkurencji: pokaz kogutów, konkurs na najlepszego gawędziarza, występy chóru ludowego, przyśpiewki, sprawność straży pożarnej, bieg rodzinny i inne. Wygrał Ślizów przewagą 2 pkt. Rewelacyjnym gawędziarzem okazał się rolnik z Radzowic Antoni Piórkowski.

Rok szkolny 1970/71

Obowiązki kierownika już w lutym powierzono Helenie Martyniszyn.10 grudnia odbyły się w szkole zajęcia wieczorowe dla dorosłych i młodzieży, którzy nie ukończyli klasy ósmej.

Rok szkolny 1971/72 

Ogólna liczba uczniów – 100. Klasa I- 5, kl. II – 10 , kl. III -8, kl. IV -15, kl. V –16,VI-13, VII-15, VIII-18. Obowiązki kierownika pełni Helena Martyniszyn. Do pracy przyjęto nową nauczycielkę Wawrzynowicz Bożenę, która ukończyła SN-biologia, wych.fizyczne.

Początek roku szkolnego jest trudny, gdyż trwa kapitalny remont dachu w szkole. W XI ukończono remont dachu, młodzież bierze udział w porządkowaniu strychów po remoncie. Ogrodzono siatką boisko sportowe. Prace społeczne zostały podjęte dla uczczenia VI Zjazdu Partii.

Rok szkolny 1972/ 73

Od września dyrektorem szkoły został Witold Fuchs – nauczyciel z przygotowaniem biologicznym. W skład grona weszli nauczyciele: Mirosława Fuchs, J.Jabłczyńska, Z.Luniak, L.Supergan. Palaczem jest Jan Wrotniak.

Od 1974-1983 roku brak wpisów w kronice szkolnej.

Rok szkolny 1984/85

Ogólna ilość uczniów w klasach 0-III to 38. Dyrektor szkoły Witold Fuchs. Uczą: Mirosława Fuchs, Mirosława Bednarek. 30.X. – zuchy przekazują kwotę 592 zł. na pomnik Matki Polki 22.I.- uroczystość 40 rocznicy wyzwolenia gminy Dziadowa Kłoda.

Rok szkolny 1985/86

Ilość uczniów w klasach 0-III - 39. 14.X - dyrektor szkoły Witold Fuchs obchodzi jubileusz 20-lecia pracy, otrzymał nagrodę kuratora.

Rok szkolny 1986/87

Ilość uczniów w klasach 0-III - 41. Kadra nauczycielska: W. Fuchs, M.Fuchs, U.Raszkiel.

12-18 stycznia zawieszono naukę w szkole z powodu niskich temperatur.

5 czerwca odbył się turniej wsi pomiędzy Miłowicami i Radzowicami. Prezentowano swój kunszt kulinarny, sprawność strażaków, wiedzę zawodową rolników, rozgrywki sportowe, zawody dla dzieci, konkurencje dla KGW: jak karmienie śmietaną, robienie masła, cięcie wstążki, robienie na drutach, haftowanie. Miłowice zdobyły 5 pkt. a Radzowice 3 pkt.

Rok szkolny 1987/88

Ilość uczniów w klasach 0-III – 41. Dołącza jedna nauczycielka: Bożena Pędziwiatr.
14.V.- uroczystość wręczenia sztandaru i nadaniu imienia gen. Walerego Wróblewskiego Hufcowi ZHP.

Rok szkolny 1988/89

Ilość uczniów w klasach 0-III – 37. Nową nauczycielką kl.0 zostaje Beata Kołodziej.
18.IX.- dożynki gminne połączone z otwarciem świetlicy wiejskiej. Rozbudowa świetlicy trwała 4 lata.

Rok szkolny 1989/90

Ilość uczniów w klasach 0-III – 41.Na zastępstwach pracują: B.Łagocka, B.Drzazga.

Rok szkolny 1990/91

Ilość uczniów w klasach 0-IV – 50. Nową nauczycielką jest A.Maraszek i katechetka K.Michalska.3.IX.-rozpoczęcie nauki religii w szkole, po raz pierwszy wprowadzono rekolekcje wielkopostne.10.XI.- poświęcenie sztandaru ZHP w kościele w Miłowicach.

Rok szkolny 1991/92

Zwiększono stopień organizacyjny szkoły do klasy V. Razem uczniów 61. Nową nauczycielką jest Anna Maraszek- Napierała i Marzena Fuchs, która uczy j. rosyjskiego i j. francuskiego. Aby wszystkie klasy mogły się pomieścić podzielono izbę lekcyjną na 2 osobne klasy. Przebudowano wejście do szkoły, schody, urządzono pokój nauczycielski i kancelarię szkoły.14.X. – sytuacja nauczycieli jest szczególnie trudna. W całym kraju odbyły się akcje protestacyjne. W Warszawie odbył się „Marsz Milczenia” z udziałem przedstawicieli związkowych ZHP ze wszystkich województw. 20.V. dołącza nowa nauczycielka Danuta Zajdler.

Rok szkolny 1992/93

Zwiększono stopień organizacyjny szkoły do klasy VI. Razem uczniów 67. Nową nauczycielką zostaje Irena Szczyrk i Iwona Potoniec- katechetka. 20.IV.- w całym kraju odbyła się akcja protestacyjna nauczycieli. 15-16 maja uczennice w kategorii zespół wokalny zdobywają I miejsce na Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Grabowie. Przygotowanie- nauczycielka Bożena Niełacna. Główna nagroda festiwalu- radiomagnetofon.

Rok szkolny 1993/94

Nową katechetką zostaje Wioletta Lipka. 4.XI – 70-lecie związku łowieckiego i 40-lecie Koła Łowieckiego Hejnał obchodzono w świetlicy wiejskiej w Radzowicach. W lutym w szkole wydano gazetkę szkolną, pierwszą gazetkę w gminie 14.II- w szkole po raz pierwszy wprowadzono Dzień Zakochanych. W maju nauczycielkę Mirosławę Fuchs zastępuje Barbara Maras. W maju trwają prace przy adaptacji budynku gospodarczego na cele szkolne.

Rok szkolny 1996/97

Dołącza nowy nauczyciel j. niemieckiego: Grzegorz Preś. Liczba uczniów w szkole w klasach 0-VI – 70. 10 listopada szkoła obchodzi jubileusz 50-lecia swego istnienia.

Rok szkolny 01.09.2002 r.

Dyrektorem szkoły zostaje Irena Szczyrk. Ilość uczniów w klasach 0-III - 26.

Rok szkolny  23.01.2003 r.

Mieszkańcy wsi Radzowice zakładają stowarzyszenie.

Rok szkolny 28.02.2003 r.

Radni podejmują uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej w Radzowicach z dniem 31.08.2003 r. Powód: zbyt mała ilość uczniów, koszty utrzymania placówki zbyt wysokie.

Rok szkolny Od 01.09.2003 r.

Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radzowice. Obowiązki dyrektora szkoły pełni Irena Szczyrk.

do góry