Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

XLIX Sesja Rady Gminy

2 . 02 . 2023

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Przewodnicząca Rady Gminy Dziadowa Kłoda zwołuje obrady XLIX Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 roku o godzinie 8:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie – stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 19 grudnia 2022 roku.
 • Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 5 stycznia 2023 roku.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/18 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu kosztów przejazdu ucznia do szkoły lub ośrodka jeśli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziadowa Kłoda.
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Dziadowa Kłoda, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi szkoły dotyczących zasad organizacji pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii kościołów innych wyznań niż katolickie.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszam

Przewodnicząca Rady Gminy - mgr Agnieszka Bębenek

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 9 lutego 2023 roku o godzinie 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie w celu omówienia materiałów pod obrady XLIX Sesji Rady Gminy.

do góry