Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

L Sesja Rady Gminy

15 . 02 . 2023

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Przewodnicząca Rady Gminy Dziadowa Kłoda zwołuje obrady L Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2023 roku o godzinie 8:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie – stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania pn.
 • „Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Powiat Oleśnicki”.
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
 • Dziadowa Kłoda na lata 2022 – 2032.
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą
 • Dziadowa Kłoda, a Gminami tworzącymi Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego, wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Innego Instrumentu Terytorialnego na lata 2021-2027, zwanym Strategią IIT SW
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2023.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszam

mgr Agnieszka Bębenek

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 20 lutego 2023 roku o godz. 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie w celu omówienia materiałów pod obrady L Sesji Rady Gminy.

do góry