Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

Stowarzyszenie Libra

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gmina Dziadowa Kłoda „Libra”

Stowarzyszenie LIBRA zostało utworzone w grudniu 2009 r. przez grupę 24 osób -mieszkańców gminy Dziadowa Kłoda.  Członkowie -założyciele stowarzyszenia uczestniczyli w 104 godzinnym cyklu szkoleniowym w ramach projektu edukacyjnego pod nazwą ”Społeczna praca gminę wzbogaca”, w związku z tym  posiadają gruntowną wiedzę z zakresu zakładania i zarządzania organizacjami pozarządowymi.

Najważniejszymi celami stowarzyszenia są  działania z zakresu: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ekologii, ochrony przyrody, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i  młodzieży,  porządku i bezpieczeństwa publicznego, promocji zatrudnienia,   wspomagania   rozwoju gospodarczego,  na rzecz integracji europejskiej.

Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000354655. W związku z tym można również przekazywać na jego konto 1% podatku dochodowego. Pieniądze te posłużą nam, jako wkład własny przy ubieganiu się o dotacje dla różnych projektów. Wkład własny jest często wymagany a jego brak ogranicza nam możliwości dalszego rozwoju. Z góry serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.   

Stowarzyszenie będzie współpracować z urzędem gminy oraz instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy Dziadowa Kłoda  w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców oraz polepszania stanu środowiska naturalnego naszej gminy.

 W skład Zarządu Stowarzyszenia LIBRA wchodzą: 

 • Grzegorz Zając – Prezes Zarządu
 • Michał Tronina – Wiceprezes Zarządu
 • Daniel Czarnasiak – Wiceprezes Zarządu
 • Beata Berka – Sekretarz Zarządu
 • Genowefa Jach – Skarbnik Zarządu
 • Marianna Bober – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • Grażyna Pytel – Przewodnicząca Komisji
 • Władysław Koćwin – Zastępca Przewodniczącej Komisji
 • Urszula Mierzwa – Sekretarz Komisji
 • Tadeusz Świtoń – Członek Komisji

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie otrzymało pomieszczenie w Gminnym Ośrodku Kultury (II piętro), w którym zostało urządzone biuro organizacji. Na wyposażenie biura  w ramach realizowanego w ubiegłym roku projektu edukacyjnego, gmina zakupiła komputer oraz meble biurowe za łączną kwotę 4300,00 zł. Pomieszczenie to współużytkujemy z ODR (Ośrodek Doradztwa Rolniczego) oraz LOK (Liga Obrony Kraju).

Do chwili obecnej Stowarzyszenie uczestniczyło w inicjatywie zbiorowego zakupu urządzeń solarnych z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu oraz przygotowało projekt zagospodarowania zbiornika retencyjnego w Dziadowej Kłodzie w porozumieniu z OSP Dziadowa Kłoda i za przyzwoleniem Urzędu Gminy, ubiegając się tym samym o wsparcie ze środków Fundacji: "Europejski Fundusz Ochrony Wsi Polskiej" w kwocie ok. 5000 PLN.

W najbliższym czasie planujemy przygotowanie projektu, bez wymaganego wkładu własnego, w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na tablice ogłoszeniowe dla każdej naszej wsi. Szacowana wartość projektu ok. 20 000 PLN.

Za udzielone wsparcie w pracach, projektach, wszelkich działaniach dziękujemy tak członkom stowarzyszenia jak i osobom dobrej woli. 

do góry