Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Zobacz również/Program 'Czyste powietrze'

Program 'Czyste powietrze'

Grafika informacyjna Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny Program Czyste Powietrze

 

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, iż w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla programu „Czyste Powietrze”, w którym można skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowaniena wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku.

Punkt konsultacyjny będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Informacje o programie można uzyskać

W celu sprawnej obsługi interesantów wypełnianie wniosków do programu Czyste Powietrze odbywać się będzie, po telefonicznym umówieniu terminu pod wyżej wymienionymi numerami telefonu lub mailowo wysyłając wiadomość na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Grafika ze statystykami na temat programu czyste powietrze - transkrypcja poniżej

Transkrypcja: Program "Czyste Powietrze" w Gminie Dziadowa Kłoda. 145 złożonych wniosków o dofinansowanie. 124 podpisanych umów. 74 zrealizowanych przedsięwzięć. 868 520,54 zł to kwota wypłaconej dotacji. Stan na dzień 30.09.2022 roku.

Lista informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie:

Informacje dotyczące wnioskodawcy

 • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania);
 • adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu;
 • dane osobowe współmałżonka (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz współwłaścicieli nieruchomości (imię, nazwisko, adres zamieszkania) (jeśli dotyczy);
 • adres inwestycji, numer elektronicznej księgi wieczystej (w systemie numeracji WR1E/XXXXXXXX/X) oraz numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta – dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku);
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli przed rokiem 2009 deklaruje się przedział czasowy powstania budynku);
 • całkowita powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego (m2);
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego);
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku);
 • osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania (30%) są zobligowane do przedstawienia wysokości dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT po rozliczeniu);
 • osoby uprawnione do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania (60%/90%) są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dla mieszkańców gminy Dziadowa Kłoda jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie). Zaświadczenie może być wydane maksymalnie na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

Informacje dotyczące inwestycji:

 1. W zakresie wymiany źródła ciepła:
  1. rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz nowego źródła ciepła;
  2. informacja czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu;
  3. jeśli w budynku oprócz źródła ciepła na paliwo stałe istnieje inne czynne źródło ciepła np. piec gazowy służący jako podgrzewacz wody lub sezonowo do ogrzewania budynku – proszę podać ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych);
  4. jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet – informacja o emisyjności urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign);
  5. informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej (rurki, grzejniki, kolektory słoneczne).
 2. W zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – liczba m2 ocieplanej powierzchni.
 3. W zakresie wymiany okien/drzwi – liczba m2 wymienianej stolarki okiennej/drzwiowej.
 4. Informacja czy wykonana została/ jest planowana/ konieczna dokumentacja projektowa (np. dotycząca przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej).

Przydatne linki:

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Program "Czyste powietrze"
pdf 2023-03-21 Ulotka "Czyste Powietrze"
ilość pobrań: 64
Ulotka "Czyste Powietrze" 1.7MB zobacz
pdf 2023-03-21 Program priorytetowy Czyste Powietrza – program priorytetowy
ilość pobrań: 61
Program priorytetowy Czyste Powietrza – program priorytetowy 1.4MB zobacz
pdf 2023-03-21 Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
ilość pobrań: 67
Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową 612.54KB zobacz
pdf 2023-03-21 Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania
ilość pobrań: 65
Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania 0.96MB zobacz
pdf 2023-03-21 Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania
ilość pobrań: 61
Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania 0.96MB zobacz
pdf 2023-03-21 Załącznik nr 2b do programu – koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania
ilość pobrań: 60
Załącznik nr 2b do programu – koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania 555.87KB zobacz
do góry