Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

Rada gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, a w  jej skład wchodzi 15 radnych.

Działalność Rady Gminy 

Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Przewodniczącą Rady Gminy jest Agnieszka Józefa Bębenek

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy jest Piotr Kamiński

Wykaz Radnych Rady Gminy Dziadowa Kłoda kadencja 2018-2023

 1. Grzegorz Armuła
 2. Bębenek Agnieszka Józefa
 3. Jabłońska Renata Anna
 4. Debert Monika
 5. Kamiński Piotr
 6. Kudlińska Jadwiga Maria
 7. Mierzwa Antoni Józef
 8. Ostry Mirosław Tomasz
 9. Prusiewicz Przemysław Edward
 10. Sędkowski Sylwester Wacław
 11. Stajszczyk Sylwia Maria
 12. Śpiewak Mariusz Andrzej
 13. Wnuk Barbara
 14. Wójcik Grzegorz Józef
 15. Zając Alicja Aleksandra
do góry