Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Aktualności/Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy

13 . 06 . 2024
 ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Przewodnicząca Rady Gminy Dziadowa Kłoda  zwołuje  obrady  III Sesji Rady Gminy,  która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie w Sali Konferencyjnej.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 21 maja 2024r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Dziadowa Kłoda.
 6. Przedstawienie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie za 2023 rok.
 8. Przedstawienie informacji o działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadowej Kłodzie w 2023 roku.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie za 2023 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie za rok 2023.
 11. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dziadowa Kłoda za 2023r.
 12. Debata nad raportem o stanie Gminy Dziadowa Kłoda.
 13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.
 14. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 15. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
 16. Przedstawienie Uchwał Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
 17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dziadowa Kłoda za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za rok 2023.
 18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023r.
 19. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad pobierania diet przez radnych Rady Gminy Dziadowa Kłoda.
 20. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów.
 21. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Dziadowa Kłoda.
 22. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
 23. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 24. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2024.
 25. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2024-2032.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zamknięcie obrad.

 

Serdecznie zapraszam

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr Kamiński

                     

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie w Sali Konferencyjnej w celu omówienia materiałów pod obrady III Sesji Rady Gminy.

Link do sesji na żywo

 

do góry