Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

XLII Sesja Rady Gminy

10 . 08 . 2022

Dziadowa Kłoda, dnia 10 sierpnia 2022 roku

RG 0002.44.2022

Zawiadomienie 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Przewodnicząca Rady Gminy Dziadowa Kłoda zwołuje obrady XLII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022r. o godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 15 czerwca 2022r.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 4 lipca 2022r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym,
  w prowadzonych przez Gminę Dziadowa Kłoda publicznych przedszkolach.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dziadowa Kłoda.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2022.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2022.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszam

Przewodnicząca Rady Gminy magister Agnieszka Bębenek

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 17 sierpnia 2022 roku o godzinie 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie w celu omówienia materiałów pod obrady XLII Sesji Rady Gminy.

do góry