Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

XL Sesja Rady Gminy

9 . 06 . 2022

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Przewodnicząca Rady Gminy Dziadowa Kłoda zwołuje obrady XL Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 roku o godzinie 9:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 18 maja 2022r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie za 2021 rok.
 6.  Przedstawienie informacji o działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadowej Kłodzie w 2021 roku.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie za 2021 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie za rok 2021.
 9. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Dziadowa Kłoda.
 10.  Przedstawienie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda.
 11. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dziadowa Kłoda za 2021 rok.
 12. Debata nad raportem o stanie Gminy Dziadowa Kłoda.
 13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.
 14. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 15. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
 16.  Przedstawienie Uchwał Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
 17.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dziadowa Kłoda za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za rok 2021.
 18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 19. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dziadowa Kłoda prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności zabudowy.
 20. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu.
 21. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2022.
 22. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2022.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszam

Przewodnicząca Rady Gminy mgr Agnieszka Bębenek

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 15 czerwca 2022 roku o godz. 8:30 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie w celu omówienia materiałów pod obrady XL Sesji Rady Gminy.

do góry