Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla Rolnika/Aktualności/KRUS o wypadkach. Działania Kasy w zapobieganiu wypadkom (..)

KRUS o wypadkach. Działania Kasy w zapobieganiu wypadkom przy pracy rolniczej.

2 . 10 . 2023

KRUS o wypadkach. Działania Kasy w zapobieganiu wypadkom przy pracy rolniczej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnicy w okresie od stycznia do września 2023 roku przyjęła 15 zgłoszeń wypadków, które zgłosili rolnicy z powiatu oleśnickiego, tj.  o 10 mniej,  niż w analogicznym okresie 2022 roku. Najwięcej zgłoszonych wypadków było związanych z upadkami osób podczas wykonywania pracy na terenie gospodarstwa. Były to zdarzenia zaistniałe w różnych okolicznościach: upadki z drabin, z przyczep, upadki ze schodów, przygniecenia przez pojazdy rolnicze i inne. Nie zgłoszono zdarzeń z udziałem zwierząt gospodarskich. Nie odnotowano wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Odnotowano dwa zdarzenia z dużym uszczerbkiem na zdrowiu; upadek z drabiny nie posiadającej zabezpieczeń oraz potrącenie rolnika przez ładowacz w magazynie zboża.

W prowadzonych postępowaniach powypadkowych ustalono wnikliwie przyczyny i okoliczności oraz wydano zalecenia prewencyjne. Informowano również rolników o wymogu niezwłocznego zgłaszania wypadków do Kasy.

 KRUS realizując ustawowe zadania mające na celu wyeliminowanie i zmniejszenie liczby zgłoszonych wypadków prowadzi działania prewencyjne, szkolenia rolników i dzieci, instruktarze podczas wizytacji                             w trakcie wzmożonych prac żniwnych i wykopkach ziemniaków, konkursy z wiedzy o bezpieczeństwie przy pracy rolniczej dla rolników i dzieci oraz sporządza wspólnie z rolnikami listy kontrolne w ramach prowadzonych kampanii prewencyjnych. W listach kontrolnych identyfikuje się potencjalne zagrożenia występujące w gospodarstwie, które mogą być powodem wypadków: z użyciem maszyn, przy obsłudze zwierząt, podczas używania w produkcji rolnej środków chemicznych i innych niebezpiecznych substancji (paliw, nawozów, itp.).

Listy kontrolne pomagają wyeliminować potencjalne zagrożenia występujące w danym gospodarstwie i spowodować, że praca w gospodarstwie będzie bezpieczniejsza. Listy dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/krus/listy-kontrolne.

W celu zapobiegania wypadkom rolników, Placówka Terenowa KRUS w Oleśnicy, przeprowadziła spotkania z rolnikami oraz dziećmi w sołectwach, gminach i szkołach podstawowych, zapoznając                                                                     z informacjami o zagrożeniach wypadkowych oraz chorobowych występujących przy pracy rolniczej                                              i sposobach eliminowania tych zagrożeń. Przekazano zasady dotyczące stosowania odpowiednich drabin i ich odpowiednim zabezpieczaniu, używaniu odpowiednego obuwia, ochron osobistych i ubrań do pracy. Zwracano uwagę na stosowanie sprawnych i wyposażonych w osłony maszyn i urządzeń rolniczych. Zwracano uwagę na planowanie i organizowania bezpiecznej pracy. Poinformowano uczestników spotkań o wykazie prac                      w gospodarstwie rolnym, których nie należy powierzać dzieciom do wieku 16 lat.  Prezentowano i zachęcano do obejrzenia filmów i materiałów prewencyjnych znajdujących się na stronie KRUS oraz do korzystania                          z informacji istotnych dla ubezpieczonych rolników, członków ich rodzin i pomocników, które są zamieszczone na stronie internetowej Kasy  https://www.gov.pl/web/krus.

Przypominamy, że dla dzieci w wieku do lat 16-tu, których jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest ubezpieczone w KRUS, Prezes Kasy ufundował POLISĘ od następstw nieszczęśliwych wypadków. Więcej informacji można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Oleśnicy lub pod adresem https://www.gov.pl/web/krus/ubezpieczenie-nnw.

Opracowano na podstawie materiałów KRUS

Grzegorz Juskowiak

Samodzielny Inspektor PT KRUS Oleśnica

 

 

do góry