Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

LV Sesja Rady Gminy

11 . 08 . 2023

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Wiceprzewodniczący Rady  Gminy Dziadowa Kłoda zwołuje  obrady  LV Sesji Rady Gminy,  która odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2023r. o godz. 8:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 22 czerwca 2023r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr L/306/23 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 20 lutego 2023r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2022 – 2032.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2023 rok.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2023- 2029.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

          

Serdecznie zapraszam

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Piotr Kamiński

 

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 18 sierpnia 2023r. o godz. 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie w celu omówienia materiałów pod obrady LV Sesji Rady Gminy.

                          

do góry