Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

LIX Sesja Rady Gminy

24 . 10 . 2023

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Przewodnicząca Rady  Gminy Dziadowa Kłoda  zwołuje  obrady  LIX Sesji Rady Gminy,  która odbędzie się w dniu 30 października 2023 r. o godz. 9:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dziadowej Kłodzie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie- stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LVII Sesji Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 27 września 2023r.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 11 października 2023r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika, dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 7. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady Gminy Dziadowa Kłoda.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dziadowa Kłoda.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2023.
 13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2023- 2029.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

                                                                                       Serdecznie zapraszam
                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                     /-/ mgr Agnieszka Bębenek         

 

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 30 października 2023r. o godz. 9:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie w celu omówienia materiałów pod obrady LIX Sesji Rady Gminy.

do góry