Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

LIV Sesja Rady Gminy

15 . 06 . 2023

ZAPROSZENIE

 Przewodnicząca Rady Gminy Dziadowa Kłoda  zaprasza  na obrady  LIV Sesji Rady Gminy,  która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie.

 

Porządek obrad:

 • Otwarcie – stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku  obrad.
 • Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 26 maja 2023 r.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie za 2022 rok.
 • Przedstawienie informacji o działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadowej Kłodzie w 2022 roku.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie za 2022 rok.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie za rok 2022.
 • Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Dziadowa Kłoda.
 • Przedstawienie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda.
 • Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dziadowa Kłoda za 2022r.
 • Debata nad raportem o stanie Gminy Dziadowa Kłoda.
 • yskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.
 • Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
 • Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
 • Przedstawienie Uchwał Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dziadowa Kłoda za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za rok 2022. 
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Dziadowa Kłoda.
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dziadowa Kłoda.
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Armię Krajową.
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024- 2027.
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2023.
 • Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2023-2029.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.

  

 Serdecznie zapraszam

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Agnieszka Bębenek

                   

 

 

do góry