Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Aktualności/Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych w (..)

Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych w GMINIE DZIADOWA KŁODA

6 . 07 . 2023
Informacja o kontroli segregacji odpadów komunalnych
w GMINIE DZIADOWA KŁODA

Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie informuje, że rozpoczęły się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy zasad segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów. Im większa ilość odpadów zmieszanych zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i tym samym wyższe stawki opłat za odpady dla gospodarstw domowych. Ponadto gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych, których wysokość rośnie z roku na rok. Za brak osiągnięcia wymaganych poziomów na gminy będą nakładane wysokie kary finansowe, które wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, nie będą podlegać odbiorowi. Pojemniki zostaną oznaczone specjalną naklejką, koloru żółtego - „NIEPRAWIDŁOWA  SEGREGACJA”. „ZŁA SEGREGACJA ODPADÓW”. Oznacza to, że konieczna jest segregacja oraz umieszczenie odpadów w worku lub pojemniku odpowiednim dla danej frakcji. Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Natomiast odpady, które nie są odbierane podczas regularnych kursów, należy usunąć i zagospodarować zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.


Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie otrzymaniem naklejki koloru czerwonego - „NIEPRAWIDŁOWA  SEGREGACJA”. „ZŁA SEGREGACJA ODPADÓW” oraz  wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty – za nieprawidłową segregację. Podwyższona stawka opłaty w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów w zabudowie jednorodzinnej wynosi dwukrotność zadeklarowanej opłaty za osobę/miesiąc.

do góry